دوره های تایید ستاد شده تا تاريخ امروزدوره های از نوع کار و دانش، طرح فاطر و انفال و دوره ها از نوع كارگاه زندان,كارگاه پادگان,كارگاه صنايع,کارگاه جوار دانشگاهی,کمپ,مرکز درمان اجباری,سکونت گاه غیر رسمی تنها توسط کارشناسان مراکز قابلیت ثبت کاراموز را دارنددوره های موجود در دفترچه اداره کل استان

کد دورهنام دورهشهرنام مرکزنام کارگاه/پادگان/آموزش در صنایعنوبت آموزشیظرفیتجنسیتامکانات شبانه روزیزمان آموزششروع دورهپایان دورهحداقل تحصیلاتپیشنیاز