از لیست آزمون های فهرست شده آزمون مورد نظر خود را انتخاب کنید.

روانشناسی علم زندگی : زندگی باید کرد، گاه با یک گل سرخ، گاه با یک دل تنگ... گاه باید رویید در پس این باران... گاه باید خندید بر غمی بی پایان... زندگی باوری می خواهد، آن هم از جنس امید... که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد! یک امید قلبی به تو گوید که خدا هست هنوز..

آزمون رغبت استرانتیپ نمای مایرز بریگز
آزمون تحلیل شخصیت وشغل مایرز – بریگز ( MBTI )
ویژگی‌های شخصیتی ، به ویژگی‌های پایداری که رفتار یک فرد را تعیین می‌کند گفته می‌شود. یکی از آزمون‌های شخصیتی که بسیار استفاده می‌شود MBTI نامیده می‌شود و ازافراد می‌پرسد، در موقعیتهای معین معمولا چه احساسسی دارند و چگونه عمل می‌کنند.بطور کلی تیپ سنجی و استفاده از الگو یونگ.

 
بازگشت