پرداخت هزینه آزمون عملی مجدد
  • امکان پرداخت هزینه آزمون عملی مجدد برای تمام استان ها از طریق این برنامه فراهم شد
  • پر کردن موارد ستاره دار الزامی است
نامکد ملیکد دورهحرفهمرحله آزموننمره کتبیانتخاب برای پرداخت هزینه آزمون عملی مجدد
موردی یافت نشد