نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

سامانه مشمولین سربازی

آنچه که مشمولین وظیفه امریه باید بدانند- کلیه کارکنان وظیفه در بدو ورود مصاحبه عقیدتی – مذهبی می شوند، لذا شایسته است ضمن مطالعه ی دقیق کتابچه آموزشی آمادگی لازم را در زمان دعوت به مصاحبه عقیدتی داشته باشند.
- چنانچه مراتب عدم موافقت با اشتغال بکار بعنوان سرباز مربی کارکنان وظیفه به هر دلیل و در هر زمان از سوی هسته گزینش اعلام شود، در خصوص لغو امریه و عودت به پادگان اقدام می شود.
• نکته : پس از لغو امریه و اعزام به پادگان مدت همکاری کارکنان وظیفه با سازمان از مدت زمان خدمت قانونی کسر می شود.