نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

سامانه مشمولین سربازی

آنچه که مشمولین وظیفه امریه باید بدانند- کارکنان وظیفه به محض ورود به سازمان به منظور طی دوره پداگوژی به مدت 8 هفته به مرکز تربیت مربی واقع در استان البرز معرفی می شوند.
- رابط آموزش مرکز مذکور با واحد مشمولین ستاد سازمان جناب آقای عمادی می باشند.
تذکر : چنانچه در آزمون پایان دوره در مرکز مذکور نمره حد نصاب قبولی اخذ نشود از 10 تا 25 روز اضافه خدمت در نظر گرفته خواهد شد.
آدرس مرکز تربیت مربی : استان البرز ، کرج ، میدان آزادگان ، بلوار آزدگان ، بلوار امام رضا(ع) ، بلوار تربیت مربی ، مرکز تربیت مربی