نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

سامانه مشمولین سربازی

آنچه که مشمولین وظیفه امریه باید بدانند- مرخصی استحقاقی کارکنان وظیفه مجرد در طول سال 12 روز
- مرخصی استحقاقی کارکنان وظیفه متاهل در طول سال 30 روز می باشد.
- به مرخصی سالیانه کارکنان وظیفه ای که در طول مدت خدمت ضرورت یکی از بستگان درجه یک شهید یا فوت شوند، مدت 10 روز اضافه می گردد.