نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

سامانه مشمولین سربازی

آنچه که مشمولین وظیفه امریه باید بدانند- مدت مرخصی استعلاجی در طول سال یک ماه بوده که می بایست به تایید پزشک معتمد ارتش رسانده شود و مازاد آن بعنوان خلاء خدمتی محسوب می شود .