نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

متقاضیان گرامی امریه سرباز مربی
ثبت نام متقاضیان امریه سرباز مربی تا پایان روز سه شنبه مورخ 07 / 03 / 1398 تمدید گردید.
آزمون برای اعزام 01/ 06 / 1398 روز یکشنبه مورخ 02 / 04 / 1398 بصورت هماهنگ برگزار می گردد.
کارت ورود به آزمون هماهنگ 72 ساعت قبل از برگزاری آزمون قابل دریافت می باشد.

تذکر مهم : متقاضیان امریه سرباز مربی توجه داشته باشند که باید بومی مرکز مورد درخواست باشند و در صورت
غیر بومی بودن مسئولیت عواقب آن به عهده متقاضی خواهد بود.

سامانه مشمولین سربازی


آنچه که مشمولین وظیفه امریه باید بدانند


 • گزینش
 • دوره پداگوژی
 • مدت خدمت
 • پوشش
 • حقوق و مزایا
 • دفترچه بیمه
 • ساعت کاری
 • مرخصی استحقاقی
 • مرخصی استعلاجی
 • انتقالی
 • کسری خدمت
 • صدور گواهی
 • تعهد • راه ارتباطی با واحد مشمولین وظیفه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در زمان ثبت نام
  sarbazmoorabi@irantvto.ir