نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

به سامانه رسيدگي به شكايات سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور خوش آمديد


چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات ادارات كل آموزش فني و حرفه اي و دفاتر ستادي‘ بازرسان اعزامي‘ آموزشگاههاي آزاد(زير مجموعه سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور)‘ كاركنان و مديران در زمينه نقض قوانين ‘نحوه انجام وظيفه ‘ اطاله رسيدگي ‘ عدم پاسخگويي يا ضعف درارائه خدمات‘ شكايتي داشته و شخصاً ذينفع آن بوده و از اين سازمان خواهان رسيدگي هستيد با رعايت نكات زير به سامانه رسيدگي به شكايات سازمان آموزش فني و حرفه اي مراجعه و نسبت به ثبت شكايات خود اقدام نمائيد تا طبق مقررات به آن رسيدگي شود. قبل از تنظيم و ارسال شكايت به نكات زير توجه فرماييد: وظيفه دفتر مديريت عملكرد سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور نظارت بر اجراي صحيح قوانين و حسن اجراي امور در سطوح سازمان‘ ادارات كل ‘ مراكز و آموزشگاههاي آزاد وابسته به سازمان مي باشد‘ موارد مشروحه ذيل خارج از حوزه وظايف و اختيارات اين دفتر بوده و قابل رسيدگي از اين طريق مي باشيد:
*رسيدگي به دعاوي بين اصناف با آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي
*اعتراض به نمرات آزمون(ثبت اعتراض به نمرات آْزمون بايستي از طريق پورتال آزمون سازمان آمـوزش فني و حرفـه اي كشور صورت گيرد)
*شكايت حوزه كارگراي و كارفرمايي
*اعتراض به آراي هيات هاي بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات كاركنان
*اعتراض به آراي هسته مركزي گزينش
*اعتراض به ايرادات احتمالي بوجود آمده در پورتال سازمان
*اعتراض به محتواي استانداردهاي آموزشي چند توصيه:
*درصورتي كه قبلا شكايتي به دفتر مديريت عملكرد وزارت تعاون‘ كار و رفاه اجتماعي- سامانه الكترونيكي ارتباط مردمي رياست جمهوري(سامد) و سازمان بازرسي كل كشور ارسال نموده ايد و پرونده شما در حال رسيدگي است از ارسال مجدد شكايت خودداري نماييد.
*عدم ارسال مجدد شكايت هايي كه در دفتر مديريت عملكرد سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور ثبت و در حال پيگيري مي باشد و يا شكايت هايي كه پاسخ قطعي داده شده است.
*ضرورت تكميلا فيلد هاي تعريف شده در سامانه شكايات سازمان و فراهم آوردن امكان پيگيريهاي بعدي توسط اين دفتر.
*ضرورت معرفي يك شخص حقيقي در سايت در شكاياتي كه به صورت حقوقي يا جمعي از اشخاص حقيقي ثبت شده اند تا پيگيريهاي بعدي توسط اين دفتر امكان پذير شود.
*مسووليت قانوني مطالب اظهار شده برعهده شاكي خواهد بود.
*متن شكايت خود را حداكثر در 1500 كلمه معادل تقريبي 3 صفحه A4 تنظيم كنيد.

روش تنظيم و ارسال شكايت


شكايت بايد متضمن هويت كامل ‘ نشاني ‘ كد ملي و كد پستي شاكي همراه با دلايل و مستندات باشد. پس از وارد كردن مشخصات دستگاه ومتن شكايت خود و ديگر اطلاعات مورد نياز در سامانه‘ از سوي سيستم يك شماره پيگيري صادر ميشود كه به وسيله آن ميتوانيد در همين سامانه و در هر لحظه از مرحله رسيدگي شكايت خود در سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور مطلع شويد. لازم به توضيح مي باشد شماره پيگيري خود را تا رسيدگي كامل نگهداري نموده و در اختيار ديگران قرار ندهيد.


دفتر مديريت عملكرد سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

مطالب فوق را مطالعه و تایید می نمایم ◄