نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست دوره های آموزشی


کد دورهجنسیت


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنام آموزشگاهمحل برگزاری
1بوشهرمرکز شماره نه دشتی (دومنظوره)مرکز شماره نه دشتی (دومنظوره)اطلس312892313990310139903241399/12/295زناطلس
2بوشهرمرکز شماره نه دشتی (دومنظوره)مرکز شماره نه دشتی (دومنظوره)اطلس312894213990310139903241399/12/295مرداطلس
3بوشهرمرکز شماره نه دشتی (دومنظوره)مرکز شماره نه دشتی (دومنظوره)اطلس313608813990317139903291399/12/295مرداطلس
4بوشهرمرکز شماره نه دشتی (دومنظوره)مرکز شماره نه دشتی (دومنظوره)اطلس313613013990317139903291399/12/295زناطلس
5بوشهرمرکز شماره نه دشتی (دومنظوره)مرکز شماره نه دشتی (دومنظوره)اطلس316087013990409139904231399/12/295مرداطلس
6بوشهرمرکز شماره نه دشتی (دومنظوره)مرکز شماره نه دشتی (دومنظوره)اطلس316908113990411139906011399/12/2912زناطلس
7بوشهرمرکز شماره نه دشتی (دومنظوره)مرکز شماره نه دشتی (دومنظوره)اطلس316908313990411139906011399/12/2912مرداطلس