نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/12/4

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیت


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزنام کارگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشمحل برگزاری
1گیلانمرکز شماره هشت صومعه سرا(دومنظوره)مرکز شماره هشت صومعه سرا(دومنظوره)تاسيسات24660631397012013970402تعمیرکار ابگرمکن دیواری (کار و دانش)20مرددولتی
2گیلانمرکز شماره هشت صومعه سرا(دومنظوره)مرکز شماره هشت صومعه سرا(دومنظوره)کارگاه جوشکاری24661341397012013970506بازرس فنی جوش12مرددولتی
3گیلانمرکز شماره هشت صومعه سرا(دومنظوره)مرکز شماره هشت صومعه سرا(دومنظوره)گارگاه کشاورزی24662301397012513970420پرورش دهنده قارچ دکمه ای16مرددولتی
4گیلانمرکز شماره هشت صومعه سرا(دومنظوره)مرکز شماره هشت صومعه سرا(دومنظوره)کارگاه صنایع دستی24663901397021613970312ربان دوز مقدماتی14زندولتی
5گیلانمرکز شماره هشت صومعه سرا(دومنظوره)مرکز شماره هشت صومعه سرا(دومنظوره)گارگاه کشاورزی24665301397012613970323پیوند زن درختان باغی12مرددولتی
6گیلانمرکز شماره هشت صومعه سرا(دومنظوره)مرکز شماره هشت صومعه سرا(دومنظوره)تاسيسات24725141397021013970611تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی *24مرددولتی
7گیلانمرکز شماره هشت صومعه سرا(دومنظوره)مرکز شماره هشت صومعه سرا(دومنظوره)کارکاه اتومکانیک24728581397040313970710تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2 *20مرددولتی
8گیلانمرکز شماره هشت صومعه سرا(دومنظوره)مرکز شماره هشت صومعه سرا(دومنظوره)کارگاه امور مالی وبازرگانی24768921397020813970317کارافرینی با رویکرد KAB(سطح مقدماتی)14زندولتی
9گیلانمرکز شماره هشت صومعه سرا(دومنظوره)مرکز شماره هشت صومعه سرا(دومنظوره)کارگاه جوشکاری زندان ضیابر24769111397020113970412بازرس جوش20مرددولتی
10گیلانمرکز شماره هشت صومعه سرا(دومنظوره)مرکز شماره هشت صومعه سرا(دومنظوره)مرکز میاندوره اقامتی بهبودی پرتو سبز غرب گیلان24769891397021013970610تست های غیر مخرب15مرددولتی