نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

فهرست سوابق دوره های آموزشی برگزار شده


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش
#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1البرزمرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)مرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)فرز1381390011413900714فرزکار درجه 2 *1392/09/2818مردفرز
2البرزمرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)مرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)فرز1391390011413900714فرزکار درجه 2 *1392/09/2818مردفرز
3البرزمرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)مرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)جوشکاری24381390011413900304جوشکاری انواع اتصالات فولاد معمولی به روش قوس الکتریکی در سطح E2 و E31390/11/1430مردجوشکاری
4البرزمرکز شماره دو کرج(دو منظوره، تخصصي كشاورزي زیبادشت)مرکز شماره دو کرج(دو منظوره، تخصصي كشاورزي زیبادشت)کاربراسانسهای گیاهی55351390011613900330کاربر اسانس های گیاهی 1390/11/1412زنکاربراسانسهای گیاهی
5البرزمرکز شماره دو کرج(دو منظوره، تخصصي كشاورزي زیبادشت)مرکز شماره دو کرج(دو منظوره، تخصصي كشاورزي زیبادشت)کاربراسانسهای گیاهی55901390042813900711کاربر اسانس های گیاهی 1392/11/1012زنکاربراسانسهای گیاهی
6البرزمرکز شماره دو کرج(دو منظوره، تخصصي كشاورزي زیبادشت)مرکز شماره دو کرج(دو منظوره، تخصصي كشاورزي زیبادشت)کاربراسانسهای گیاهی59511390021813900508کاربر اسانس های گیاهی 1392/09/2812زنکاربراسانسهای گیاهی
7البرزمرکز شماره دو کرج(دو منظوره، تخصصي كشاورزي زیبادشت)مرکز شماره دو کرج(دو منظوره، تخصصي كشاورزي زیبادشت)کاربراسانسهای گیاهی60071390071213900929کاربر اسانس های گیاهی 1392/11/2512زنکاربراسانسهای گیاهی
8البرزشیلات60641390011613900322پرورش دهنده ماهیان گرم ابی1390/11/1412زنشیلات
9البرزشیلات61041390041213900705پرورش دهنده ماهیان گرم ابی1392/11/2512مردشیلات
10البرزشیلات61341390092013901130پرورش دهنده ماهیان گرم ابی1392/09/2812مردشیلات