نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/4/2

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1خراسان رضویمرکز شماره بیست تربت جام(دو منظوره)مرکز شماره بیست تربت جام(دو منظوره)ابوالوفابوزجانی5331721391121013920225رایانه کار ICDL درجه 11392/02/2715مرددولتیابوالوفابوزجانی
2خراسان رضویمرکز شماره هفده کاشمر(برادران)مرکز شماره هفده کاشمر(برادران)هاتف15331781392030113920321رایانه کار ICDL درجه 2 (کار و دانش)1392/04/1420زندولتیهاتف1
3خراسان رضویمرکز شماره بیست تربت جام(دو منظوره)مرکز شماره بیست تربت جام(دو منظوره)ابوالوفابوزجانی5331791391121913920119رایانه کار ICDL درجه 21392/02/2720زندولتیابوالوفابوزجانی
4خراسان رضویمرکز شماره بیست تربت جام(دو منظوره)مرکز شماره بیست تربت جام(دو منظوره)ابوالوفابوزجانی5331831391120513920224رایانه کار ICDL درجه 11392/02/2715زندولتیابوالوفابوزجانی
5خراسان رضویمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پیشرفته ارم)مرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پیشرفته ارم)کوروش5331841392022813920420پیرایشگر مردانه درجه 2 *1392/06/0112مرددولتیکوروش
6خراسان رضویمرکز شماره هفده کاشمر(برادران)مرکز شماره هفده کاشمر(برادران)هاتف15331851392030113920410رایانه کار ICDL درجه 11392/04/1420زندولتیهاتف1
7خراسان رضویمرکز شماره هفده کاشمر(برادران)مرکز شماره هفده کاشمر(برادران)هاتف15331911392032213920410رایانه کار ICDL درجه 2 (کار و دانش)1392/04/1420زندولتیهاتف1
8خراسان رضویمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پیشرفته ارم)مرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پیشرفته ارم)کوروش5331921392022813920420پیرایشگر مردانه درجه 2 *1392/04/1412مرددولتیکوروش
9خراسان رضویمرکز شماره هفده کاشمر(برادران)مرکز شماره هفده کاشمر(برادران)هاتف15332001391121913920221حسابدار عمومی مقدماتی (کار و دانش)1392/02/2720زندولتیهاتف1
10خراسان رضویمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پیشرفته ارم)مرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پیشرفته ارم)کوروش5332011392022813920420پیرایشگر مردانه درجه 2 *1392/06/0112مرددولتیکوروش