نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1395/3/6

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1خراسان رضویمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)مرکز شماره پنج مشهد(کلاس 2205451390013013900419راهنمای عمومی گردشگر1392/11/1020زندولتیکلاس 2
2خراسان رضویمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)مرکز شماره پنج مشهد(کلاس 1206171390020313900418کارمند مقدماتی فروش 1392/11/1020زندولتیکلاس 1
3خراسان رضویمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)مرکز شماره پنج مشهد(کلاس 2206701390041113900531کارمند متوسط فروش خد1392/11/1020زندولتیکلاس 2
4خراسان رضویمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)مرکز شماره پنج مشهد(کلاس 1207301390081813901125کارمند مقدماتی فروش 1392/09/2825زندولتیکلاس 1
5خراسان رضویمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)مرکز شماره پنج مشهد(کلاس 1208051390112613901225کارمند متوسط فروش خد20زندولتیکلاس 1
6خراسان رضویمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)مرکز شماره پنج مشهد(مرکز آموزش خدمات هتل210191390112613901225کارمند متوسط فروش خد20زندولتیمرکز آموزش خدمات هتلداری و گردشگری شماره پنج مشهد
7خراسان رضویمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)مرکز شماره پنج مشهد(کلاس 1210701390040413900620مدیر دفاتر خدمات مسا1392/11/1020زندولتیکلاس 1
8خراسان رضویمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)مرکز شماره پنج مشهد(کلاس 2212021390082813901207راهنمای عمومی گردشگر1392/09/2825زندولتیکلاس 2
9خراسان رضویمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)مرکز شماره پنج مشهد(کلاس 2214201390063013901007مدیر دفاتر خدمات مسا1392/11/2520مرددولتیکلاس 2
10خراسان رضویمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)مرکز شماره پنج مشهد(کلاس 2214601390022413900620راهنمای عمومی گردشگر1392/11/1020مرددولتیکلاس 2
 حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari
تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(0261)32519981
موسسات آموزش آزاد: (021)66944118-66918131
بهسازی و نظارت: (021)66583515
مهارتهای پیشرفته: (021)66421979
آموزش روستایی: (021)66583528
طرح و برنامه های درسی:(021)66918128