نام کاربری
رمز عبور
1393/9/7

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1خراسان رضویمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پیشرفته ارممرکز شماره شش مشهد(دنامداران فردا11663931393073013930808رايانه كار ICDL درجه3زنآزادنامداران فردا
2خراسان رضویمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پیشرفته ارممرکز شماره شش مشهد(دنامداران فردا11663931393073013930808رایانه کار ICDL درجه3زنآزادنامداران فردا
3خراسان رضویمرکز شماره سیزده سبزوار(برادران)مرکز شماره سیزده سبزانتظار11664231393073013930812رایانه کار ICDL درجه5زنآزادانتظار
4خراسان رضویمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مرکز شماره چهار مشهدفضیلت11665231393073013931210نازک دوز زنانه 1393/12/155زنآزادفضیلت
5خراسان رضویمرکز شماره سیزده سبزوار(برادران)مرکز شماره سیزده سبزکیان رایانه11673471393073013930814رایانه کار ICDL درجه10مردآزادکیان رایانه
6خراسان رضویمرکز شماره چهارده قوچان(برادران،شهید عباسی)مرکز شماره چهارده قورهنما11675711393073013930811کاربر Portal20زنآزادرهنما
7خراسان رضویمرکز شماره بیست و سه چناران(برادران)مرکز شماره بیست و سهراهیان صنعت نوین11676771393073013930812کارگر عمومی بنای سفت18مردآزادراهیان صنعت نوین
8خراسان رضویمرکز شماره بیست و سه چناران(برادران)مرکز شماره بیست و سهراهیان صنعت نوین11681031393073013930812کارگر عمومی بنای سفت18مردآزادراهیان صنعت نوین
9خراسان رضویمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پیشرفته ارممرکز شماره شش مشهد(دلقمان11685531393073013930807رایانه کار ICDL درجه3زنآزادلقمان
10خراسان رضویمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پیشرفته ارممرکز شماره شش مشهد(دسفیردانش طوس11696111393073013930808رایانه کار ICDL درجه3مردآزادسفیردانش طوس
 حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari
تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(0261)32519946
موسسات آموزش آزاد: (021)2-66569901
بهسازی و نظارت: (021)66426790
مهارتهای پیشرفته: (021)66421979
آموزش روستایی: (021)66568194
طرح و برنامه های درسی:(021)66918128