نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/4/2

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1خراسان رضویمرکز شماره پنج مشهد هتل داری(دو منظوره، شهید آوینی)مرکز شماره پنج مشهد هتل داری(دو منظوره، شهید آوینی)كارگاه گردشگري 1205451390013013900419راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش)1392/11/1020زنكارگاه گردشگري 1
2خراسان رضویمرکز شماره پنج مشهد هتل داری(دو منظوره، شهید آوینی)مرکز شماره پنج مشهد هتل داری(دو منظوره، شهید آوینی)كارگاه هتلداري 1206171390020313900418کارمند مقدماتی فروش خدمات مسافرتی 1392/11/1020زنكارگاه هتلداري 1
3خراسان رضویمرکز شماره پنج مشهد هتل داری(دو منظوره، شهید آوینی)مرکز شماره پنج مشهد هتل داری(دو منظوره، شهید آوینی)كارگاه گردشگري 1206701390041113900531کارمند متوسط فروش خدمات مسافرتی 1392/11/1020زنكارگاه گردشگري 1
4خراسان رضویمرکز شماره پنج مشهد هتل داری(دو منظوره، شهید آوینی)مرکز شماره پنج مشهد هتل داری(دو منظوره، شهید آوینی)كارگاه هتلداري 1207301390081813901125کارمند مقدماتی فروش خدمات مسافرتی 1392/09/2825زنكارگاه هتلداري 1
5خراسان رضویمرکز شماره پنج مشهد هتل داری(دو منظوره، شهید آوینی)مرکز شماره پنج مشهد هتل داری(دو منظوره، شهید آوینی)كارگاه هتلداري 1208051390112613901225کارمند متوسط فروش خدمات مسافرتی 20زنكارگاه هتلداري 1
6خراسان رضویمرکز شماره پنج مشهد هتل داری(دو منظوره، شهید آوینی)مرکز شماره پنج مشهد هتل داری(دو منظوره، شهید آوینی)روش هاي پذيرايي210191390112613901225کارمند متوسط فروش خدمات مسافرتی 20زنروش هاي پذيرايي
7خراسان رضویمرکز شماره پنج مشهد هتل داری(دو منظوره، شهید آوینی)مرکز شماره پنج مشهد هتل داری(دو منظوره، شهید آوینی)كارگاه هتلداري 1210701390040413900620مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی1392/11/1020زنكارگاه هتلداري 1
8خراسان رضویمرکز شماره پنج مشهد هتل داری(دو منظوره، شهید آوینی)مرکز شماره پنج مشهد هتل داری(دو منظوره، شهید آوینی)كارگاه گردشگري 1212021390082813901207راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش)1392/09/2825زنكارگاه گردشگري 1
9خراسان رضویمرکز شماره پنج مشهد هتل داری(دو منظوره، شهید آوینی)مرکز شماره پنج مشهد هتل داری(دو منظوره، شهید آوینی)كارگاه گردشگري 1214201390063013901007مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی1392/11/2520مردكارگاه گردشگري 1
10خراسان رضویمرکز شماره پنج مشهد هتل داری(دو منظوره، شهید آوینی)مرکز شماره پنج مشهد هتل داری(دو منظوره، شهید آوینی)كارگاه گردشگري 1214601390022413900620راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش)1392/11/1020مردكارگاه گردشگري 1