نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

فهرست سوابق دوره های آموزشی برگزار شده


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش
#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1خراسان شمالیمرکز شماره دو بجنورد( دومنظوره - شهید یزدانی )مرکز شماره دو بجنورد( دومنظوره - شهید یزدانی )کارگاه ابزار دقیق23641390011413900228کار با ابزار دقیق پیشرفته 1390/11/1414زنکارگاه ابزار دقیق
2خراسان شمالیمرکز شماره دو بجنورد( دومنظوره - شهید یزدانی )مرکز شماره دو بجنورد( دومنظوره - شهید یزدانی )کارگاه ابزار دقیق23881390011513900421کارور PLC درجه 1 *1390/11/1416مردکارگاه ابزار دقیق
3خراسان شمالیمرکز شماره دو بجنورد( دومنظوره - شهید یزدانی )مرکز شماره دو بجنورد( دومنظوره - شهید یزدانی )کارگاه ابزار دقیق24841390011513900316طراح و تحلیلگر مدارات میکرو کنترلر PIC1390/11/1416زنکارگاه ابزار دقیق
4خراسان شمالیمرکز شماره دو بجنورد( دومنظوره - شهید یزدانی )مرکز شماره دو بجنورد( دومنظوره - شهید یزدانی )کارگاه PLC24891389121413900203اتوماسیون اداری درجه 2 16زنکارگاه PLC
5خراسان شمالیمرکز شماره دو بجنورد( دومنظوره - شهید یزدانی )مرکز شماره دو بجنورد( دومنظوره - شهید یزدانی )کارگاه PLC24991390011513900315تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری 1390/11/1416زنکارگاه PLC
6خراسان شمالیمرکز شماره دو بجنورد( دومنظوره - شهید یزدانی )مرکز شماره دو بجنورد( دومنظوره - شهید یزدانی )کارگاه ابزار دقیق25181390011413900430تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه 1 *1392/11/1016زنکارگاه ابزار دقیق
7خراسان شمالیمرکز شماره دو بجنورد( دومنظوره - شهید یزدانی )مرکز شماره دو بجنورد( دومنظوره - شهید یزدانی )کارگاه ابزار دقیق25521390011513900813تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه 2 *1392/11/2516مردکارگاه ابزار دقیق
8خراسان شمالیمرکز شماره دو بجنورد( دومنظوره - شهید یزدانی )مرکز شماره دو بجنورد( دومنظوره - شهید یزدانی )کارگاه PLC25591390021013900310طراحی و تحلیل مدارات میکروکنترلر خانواده AVR1392/11/1016زنکارگاه PLC
9خراسان شمالیمرکز شماره دو بجنورد( دومنظوره - شهید یزدانی )مرکز شماره دو بجنورد( دومنظوره - شهید یزدانی )کارگاه ابزار دقیق25621390020113900415طراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده AVR *1392/11/1015زنکارگاه ابزار دقیق
10خراسان شمالیمرکز شماره دو بجنورد( دومنظوره - شهید یزدانی )مرکز شماره دو بجنورد( دومنظوره - شهید یزدانی )کارگاه ابزار دقیق25631390020113900415طراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده AVR *1392/11/1015زنکارگاه ابزار دقیق