نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1398/2/3

فهرست سوابق دوره های آموزشی برگزار شده


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش
#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1فارسمرکز شماره بیست و هفت شيراز (برادران، شهرک صنعتی شیراز)مرکز شماره بیست و هفت شيراز (برادران، شهرک صنعتی شیراز)جوشکاری(شهرک صنعتی شیراز)7201390010613900330جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی دستی E3 ) SMAW) (کار و دانش)1390/11/1413مردجوشکاری(شهرک صنعتی شیراز)
2فارسمرکز شماره نه اقلید(برادران)مرکز شماره نه اقلید(برادران)کارگاه برق(اقلید ب)7351390011413901014برقکار صنعتی درجه 2 (کار و دانش)1392/11/2515مردکارگاه برق(اقلید ب)
3فارسمرکز شماره نه اقلید(برادران)مرکز شماره نه اقلید(برادران)کارگاه برق(اقلید ب)7381390011413900630تعمیرکار ماشین های الکتریکی درجه 2 *1392/11/1015مردکارگاه برق(اقلید ب)
4فارسمرکز شماره نه اقلید(برادران)مرکز شماره نه اقلید(برادران)کارگاه اتومکانیک7581390011413900631مکانیک تراکتور و تیلر *1392/11/1015مردکارگاه اتومکانیک
5فارسمرکز شماره نه اقلید(برادران)مرکز شماره نه اقلید(برادران)کارگاه اتومکانیک7631390011413900628مکانیک تراکتور و تیلر *1392/11/1015مردکارگاه اتومکانیک
6فارسمرکز شماره نه اقلید(برادران)مرکز شماره نه اقلید(برادران)کارگاه اتومکانیک7651390011413900631تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2 *1392/11/1014مردکارگاه اتومکانیک
7فارسمرکز شماره نه اقلید(برادران)مرکز شماره نه اقلید(برادران)کارگاه جوشکاری برق (اقلید ب)7811390011413900630در و پنجره ساز پروفیل اهنی درجه 21392/11/1014مردکارگاه جوشکاری برق (اقلید ب)
8فارسمرکز شماره نه اقلید(برادران)مرکز شماره نه اقلید(برادران)کارگاه اتومکانیک7831390011413900714تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 11392/11/2514مردکارگاه اتومکانیک
9فارسمرکز شماره نه اقلید(برادران)مرکز شماره نه اقلید(برادران)کارگاه سیم پیچی8001390011413900631لوله کش گاز خانگی و تجاری1392/11/1014مردکارگاه سیم پیچی
10فارسمرکز شماره نه اقلید(برادران)مرکز شماره نه اقلید(برادران)کارگاه سیم پیچی8021390011413900630لوله کش گاز خانگی و تجاری1392/11/1014مردکارگاه سیم پیچی