نام کاربری
رمز عبور
1393/1/31

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1فارسآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه خاطره4398811391080713910909کلاه گیس باف با موی 1391/09/1020زنآزادآموزشگاه خاطره
2فارسمرکز شماره شش کازرونمرکز شماره شش کازرونآموزشگاه امین4398831391061513911021نقشه کشی معماری1391/10/2920مردآزادآموزشگاه امین
3فارسآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه آپادانا4399021391070113911019قالی باف درجه 21391/10/2920زنآزادآموزشگاه آپادانا
4فارسآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه علم و صنعت4399691391081613911021کارور PLC درجه 21391/10/2915مردآزادآموزشگاه علم و صنعت
5فارسآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه علم و صنعت4399841391080413910907حسابدار عمومی مقدمات1391/09/1020زنآزادآموزشگاه علم و صنعت
6فارسآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه علم و صنعت4399871391080413910907حسابدار عمومی مقدمات1391/09/1020مردآزادآموزشگاه علم و صنعت
7فارسآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه علم و صنعت4399991391080813910908رایانه کار حسابداری 1391/09/1020مردآزادآموزشگاه علم و صنعت
8فارسمرکزشماره نوزده قیروکارزینمرکزشماره نوزده قیروآموزشگاه ابتکار نوین4400331391080113910907کارور FREEHAND1391/09/1012زنآزادآموزشگاه ابتکار نوین
9فارسمرکزشماره نوزده قیروکارزینمرکزشماره نوزده قیروآموزشگاه ابتکار نوین4400341391080113910907کارور Flash MX 1391/09/1012زنآزادآموزشگاه ابتکار نوین
10فارسمرکز شماره دوازده فسا(ب)مرکز شماره دوازده فآموزشگاه حسابرسان فا4400851391080713910909رایانه کار حسابداری 1391/09/1020مردآزادآموزشگاه حسابرسان فارس
 حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari
تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(0261)32519946
موسسات آموزش آزاد: (021)2-66569901
بهسازی و نظارت: (021)66426790
مهارتهای پیشرفته: (021)66426713
آموزش روستایی: (021)66568194
طرح و برنامه های درسی:(021)66918128