نام کاربری
رمز عبور
1394/4/11

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1فارسآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه علم و صنعت4399991391080813910908رایانه کار حسابداری 1391/09/1020مردآزادآموزشگاه علم و صنعت
2فارسمرکزشماره نوزده قیروکارزینمرکزشماره نوزده قیروآموزشگاه ابتکار نوین4400331391080113910907کارور FREEHAND (کار 1391/09/1012زنآزادآموزشگاه ابتکار نوین
3فارسمرکزشماره نوزده قیروکارزینمرکزشماره نوزده قیروآموزشگاه ابتکار نوین4400341391080113910907کارور Flash MX 1391/09/1012زنآزادآموزشگاه ابتکار نوین
4فارسمرکز شماره دوازده فسا(برادران)مرکز شماره دوازده فآموزشگاه حسابرسان فا4400851391080713910909رایانه کار حسابداری 1391/09/1020مردآزادآموزشگاه حسابرسان فارس
5فارسمرکز شماره دوازده فسا(برادران)مرکز شماره دوازده فآموزشگاه حسابرسان فا4400981391080713910909حسابدار عمومی مقدمات1391/09/1020مردآزادآموزشگاه حسابرسان فارس
6فارسمرکز شماره دوازده فسا(برادران)مرکز شماره دوازده فآموزشگاه حسابرسان فا4401081391080713910909رایانه کار حسابداری 1391/09/1020مردآزادآموزشگاه حسابرسان فارس
7فارسآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه صنعت برق4401161391050713911217برقکار صنعتی درجه 2 1391/12/1816مردآزادآموزشگاه صنعت برق
8فارسمرکز شماره دوازده فسا(برادران)مرکز شماره دوازده فآموزشگاه حسابرسان فا4401171391080713910909رایانه کار حسابداری 1391/09/1020مردآزادآموزشگاه حسابرسان فارس
9فارسمرکز شماره دوازده فسا(برادران)مرکز شماره دوازده فآموزشگاه حسابرسان فا4401241391080713910909رایانه کار حسابداری 1391/09/1020مردآزادآموزشگاه حسابرسان فارس
10فارسمرکز شماره پانزده نیریز(برادران)مرکز شماره پانزده نیآموزشگاه جلالی4401471391081513910903رایانه کار ICDL درجه1391/09/1020زنآزادآموزشگاه جلالی
 



حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari
تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(0261)32519946
موسسات آموزش آزاد: (021)2-66569901
بهسازی و نظارت: (021)66426790
مهارتهای پیشرفته: (021)66421979
آموزش روستایی: (021)66568194
طرح و برنامه های درسی:(021)66918128