نام کاربری
رمز عبور
1394/7/15

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1فارسآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه جاوید4497131391091113911019رایانه کار ICDL درجه1391/10/2920زنآزادآموزشگاه جاوید
2فارسمرکز شماره یک شیراز(برادران)مرکز شماره یک شیراز4497141391100913911126تعمیر کار آبگرمکن دی1391/12/1812مرددولتی
3فارسآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه جاوید4497191391091113911019رایانه کار ICDL درجه1391/10/2920زنآزادآموزشگاه جاوید
4فارسآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه جاوید4497191391091113911019رایانه کار ICDL درجه1391/10/2920زنآزادآموزشگاه جاوید
5فارسآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه جاوید4497311391091513911003رایانه کار ICDL درجه1391/10/2920زنآزادآموزشگاه جاوید
6فارسمرکز شماره پنج جهرم(ب)مرکز شماره پنج جهرم(آموزشگاه سبا4497331391101813920420نازک دوز زنانه *1392/06/0120زنآزادآموزشگاه سبا
7فارسمرکز شماره یک شیراز(برادران)مرکز شماره یک شیراز4497551392011713920226تعمیر کار آبگرمکن دی1392/02/2715مرددولتی
8فارسآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه جاوید4497731391091113911019رایانه کار ICDL درجه1391/10/2920زنآزادآموزشگاه جاوید
9فارسآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه جاوید4497731391091113911019رایانه کار ICDL درجه1391/10/2920زنآزادآموزشگاه جاوید
10فارسمرکز شماره بیست خرم بید (دومنظوره)مرکز شماره بیست خرم4498041391100113920115برقکار ساختمان درجه 1392/02/2714مرددولتی
 حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari
تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(0261)32519946
موسسات آموزش آزاد: (021)2-66569901
بهسازی و نظارت: (021)66426790
مهارتهای پیشرفته: (021)66421979
طرح و برنامه های درسی:(021)66918128