نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1398/3/1

فهرست سوابق دوره های آموزشی برگزار شده


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش
#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1قممرکز شماره دو قم (خواهران ، حضرت معصومه (س))مرکز شماره دو قم (خواهران ، حضرت معصومه (س))کارگاه فناوری اطلاعات 31281390011513900512توسعه دهنده WEB با PHP 1392/11/2514زنکارگاه فناوری اطلاعات 3
2قممرکز شماره دو قم (خواهران ، حضرت معصومه (س))مرکز شماره دو قم (خواهران ، حضرت معصومه (س))کارگاه فناوری اطلاعات 31301390011513900515تکنسین پشتیبانی سیستم عامل کاربران (ms) 1392/11/2514زنکارگاه فناوری اطلاعات 3
3قممرکز شماره دو قم (خواهران ، حضرت معصومه (س))مرکز شماره دو قم (خواهران ، حضرت معصومه (س))کارگاه فناوری اطلاعات 31311390011513900510تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری 1392/11/2514زنکارگاه فناوری اطلاعات 3
4قممرکز شماره دو قم (خواهران ، حضرت معصومه (س))مرکز شماره دو قم (خواهران ، حضرت معصومه (س))کارگاه فناوری اطلاعات 31321390052013901001مهندس توسعه دهنده وب با Java Script 1392/09/2814زنکارگاه فناوری اطلاعات 3
5قممرکز شماره دو قم (خواهران ، حضرت معصومه (س))مرکز شماره دو قم (خواهران ، حضرت معصومه (س))کارگاه فناوری اطلاعات 31331390052013901001برنامه نویس زبان JAVA 14زنکارگاه فناوری اطلاعات 3
6قممرکز شماره دو قم (خواهران ، حضرت معصومه (س))مرکز شماره دو قم (خواهران ، حضرت معصومه (س))کارگاه فناوری اطلاعات 31341390051713900914توسعه دهنده WEB با PHP 1392/09/2814زنکارگاه فناوری اطلاعات 3
7قممرکز شماره دو قم (خواهران ، حضرت معصومه (س))مرکز شماره دو قم (خواهران ، حضرت معصومه (س))کارگاه فناوری اطلاعات 31351390092013901020شهروند الکترونیکی (E-Citizen) *1391/02/2214زنکارگاه فناوری اطلاعات 3
8قممرکز شماره دو قم (خواهران ، حضرت معصومه (س))مرکز شماره دو قم (خواهران ، حضرت معصومه (س))کارگاه فناوری اطلاعات 31361390092013901220توسعه دهنده WEB با PHP 1391/02/2214زنکارگاه فناوری اطلاعات 3
9قممرکز شماره دو قم (خواهران ، حضرت معصومه (س))مرکز شماره دو قم (خواهران ، حضرت معصومه (س))کارگاه فناوری اطلاعات 31371390102013901228تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری 1391/02/2214زنکارگاه فناوری اطلاعات 3
10قممرکز شماره هفت قم (دو منظوره، حضرت امام حسن مجتبی (ع))مرکز شماره هفت قم (دو منظوره، حضرت امام حسن مجتبی (ع))کارگاه صنایع خودرو1521390011513900420برقکار ساختمان درجه 1 *1392/11/1013مردکارگاه صنایع خودرو