نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

فهرست سوابق دوره های آموزشی برگزار شده


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش
#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1کردستانمرکز شماره سه سنندج(خواهران)مرکز شماره سه سنندج(خواهران)صنایع چرم1451390011413900308قلاب باف چرم و جیر1392/11/1012زنصنایع چرم
2کردستانمرکز شماره سه سنندج(خواهران)مرکز شماره سه سنندج(خواهران)صنایع چرم1461390011413900301قلاب باف چرم و جیر12زنصنایع چرم
3کردستانمرکز شماره سه سنندج(خواهران)مرکز شماره سه سنندج(خواهران)صنایع چرم1481390030213900421قلاب باف چرم و جیر1392/11/2512زنصنایع چرم
4کردستانمرکز شماره سه سنندج(خواهران)مرکز شماره سه سنندج(خواهران)صنایع چرم1501390030213900421قلاب باف چرم و جیر1392/11/2512زنصنایع چرم
5کردستانمرکز شماره نه مریوان (برادران، 22 گولان)مرکز شماره نه مریوان (برادران، 22 گولان)کارگاه اتومکانیک5981389090813900308تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2 *1392/11/1015مردکارگاه اتومکانیک
6کردستانمرکز شماره سه سنندج(خواهران)مرکز شماره سه سنندج(خواهران)صنایع چرم6851390011413900227قلاب باف چرم و جیر1392/11/1014زنصنایع چرم
7کردستانمرکز شماره سه سنندج(خواهران)مرکز شماره سه سنندج(خواهران)صنایع چرم6891390011413900308قلاب باف چرم و جیر1392/11/1014زنصنایع چرم
8کردستانمرکز شماره سه سنندج(خواهران)مرکز شماره سه سنندج(خواهران)صنایع چرم6941390022813900413قلاب باف چرم و جیر1392/11/2514زنصنایع چرم
9کردستانمرکز شماره دو سنندج (برادران، شهید امان اللهی)مرکز شماره دو سنندج (برادران، شهید امان اللهی)کارگاه الكترونيك6951390022113900717لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2 *1392/11/2512مردکارگاه الكترونيك
10کردستانمرکز شماره هفت قروه (دومنظوره‘ مظفر آباد)مرکز شماره هفت قروه (دومنظوره‘ مظفر آباد)کارگاه اتومکانیک7011389082213900301تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2 *1391/02/2218مردکارگاه اتومکانیک