نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

فهرست سوابق دوره های آموزشی برگزار شده


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش
#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1لرستانمرکز شماره یک خرم آباد (برادران)مرکز شماره یک خرم آباد (برادران)کارگاه اتومکانیک123361390021513900915تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 11392/09/2815مردکارگاه اتومکانیک
2لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))کارگاه تراشکاری1234813891201139004071392/11/1012مردکارگاه تراشکاری
3لرستانمرکز شماره یک خرم آباد (برادران)مرکز شماره یک خرم آباد (برادران)کارگاه تاسیسات حرارتی125001389110913900401لوله کش و نصاب دستگاه های حرارتی درجه 2 *1390/11/1415مردکارگاه تاسیسات حرارتی
4لرستانمرکز شماره یک خرم آباد (برادران)مرکز شماره یک خرم آباد (برادران)کارگاه تاسیسات حرارتی125351389110913900501لوله کش و نصاب دستگاه های حرارتی درجه 2 *1392/11/1015مردکارگاه تاسیسات حرارتی
5لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))کارگاه تراشکاری1270213900408139008081392/11/2512مردکارگاه تراشکاری
6لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))کارگاه تراشکاری12740139010011390122812مردکارگاه تراشکاری
7لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))کارگاه تاسیسات127921390011513900624لوله کش و نصاب دستگاه های حرارت مرکزی اب گرم درجه2 *1392/11/1012مردکارگاه تاسیسات
8لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))کارگاه تاسیسات128141390062613901204لوله کش و نصاب دستگاه های حرارت مرکزی اب گرم درجه2 *1392/09/2812مردکارگاه تاسیسات
9لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))کارگاه برق صنعتی128571389120913900610تعمیرکار ماشین های الکتریکی درجه 2 *1392/11/1012مردکارگاه برق صنعتی
10لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))کارگاه برق صنعتی128781390063113901210تعمیرکار ماشین های الکتریکی درجه 2 *1392/09/2812مردکارگاه برق صنعتی