فهرست سوابق دوره های آموزشی برگزار شده


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش
#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1مازندرانمرکزشماره نه کردآبادچمستان نور(برادران)مرکزشماره نه کردآبادچمستان نور(برادران)کارگاه جوشکاری1-1( برق و CO2)20521389111113900215جوشکار گاز محافظ 2 CO (کار و دانش)14مردکارگاه جوشکاری1-1( برق و CO2)
2مازندرانمرکزشماره نه کردآبادچمستان نور(برادران)مرکزشماره نه کردآبادچمستان نور(برادران)کارگاه جوشکاری1-1( برق و CO2)20711390022113900611جوشکار گاز محافظ 2 CO (کار و دانش)1392/11/1014مردکارگاه جوشکاری1-1( برق و CO2)
3مازندرانمرکزشماره نه کردآبادچمستان نور(برادران)مرکزشماره نه کردآبادچمستان نور(برادران)کارگاه جوشکاری1-1( برق و CO2)20921390061713901008جوشکار گاز محافظ 2 CO (کار و دانش)1392/11/2514مردکارگاه جوشکاری1-1( برق و CO2)
4مازندرانمرکزشماره نه کردآبادچمستان نور(برادران)مرکزشماره نه کردآبادچمستان نور(برادران)کارگاه جوشکاری1-1( برق و CO2)20991390102513910230جوشکار گاز محافظ 2 CO (کار و دانش)1391/03/1914مردکارگاه جوشکاری1-1( برق و CO2)
5مازندرانمرکزشماره نه کردآبادچمستان نور(برادران)مرکزشماره نه کردآبادچمستان نور(برادران)کارگاه جوشکاری2-1( گازمحافظ آرگون)21021389110913900215جوشکار گاز محافظ ارگون16مردکارگاه جوشکاری2-1( گازمحافظ آرگون)
6مازندرانمرکزشماره نه کردآبادچمستان نور(برادران)مرکزشماره نه کردآبادچمستان نور(برادران)کارگاه جوشکاری2-1( گازمحافظ آرگون)21051390021913900508جوشکار گاز محافظ ارگون1392/11/1016مردکارگاه جوشکاری2-1( گازمحافظ آرگون)
7مازندرانمرکزشماره نه کردآبادچمستان نور(برادران)مرکزشماره نه کردآبادچمستان نور(برادران)کارگاه جوشکاری2-1( گازمحافظ آرگون)21081390051213900801جوشکار گاز محافظ ارگون1392/11/2516مردکارگاه جوشکاری2-1( گازمحافظ آرگون)
8مازندرانمرکزشماره نه کردآبادچمستان نور(برادران)مرکزشماره نه کردآبادچمستان نور(برادران)کارگاه جوشکاری2-1( گازمحافظ آرگون)21111390081013901110جوشکار گاز محافظ ارگون1392/11/2514مردکارگاه جوشکاری2-1( گازمحافظ آرگون)
9مازندرانمرکزشماره نه کردآبادچمستان نور(برادران)مرکزشماره نه کردآبادچمستان نور(برادران)کارگاه جوشکاری2-1( گازمحافظ آرگون)22531391030113910520جوشکار گاز محافظ ارگون1391/06/1714مردکارگاه جوشکاری2-1( گازمحافظ آرگون)
10مازندرانمرکزشماره نه کردآبادچمستان نور(برادران)مرکزشماره نه کردآبادچمستان نور(برادران)کارگاه تاسیسات 422581389101013900230لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2 *1390/11/1414مردکارگاه تاسیسات 4