نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/4/2

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1تهرانمرکز شماره چهار تهران (خواهران، پروین اعتصامی)مرکز شماره چهار تهران (خواهران، پروین اعتصامی)صنم6884921392081813921213ارایش و پیرایش زنانه1392/12/1615زندولتیصنم
2تهرانمرکز شماره ده پیشوای ورامین (برادران،شهید قمی)مرکز شماره ده پیشوای ورامین (برادران،شهید قمی)کیمیا6885091392072113920807ارایشگر ناخن1392/08/1710زندولتیکیمیا
3تهرانمرکز شماره ده پیشوای ورامین (برادران،شهید قمی)مرکز شماره ده پیشوای ورامین (برادران،شهید قمی)کیمیا6885141392080713920904پیرایشگر ابرو و صورت1392/09/2910زندولتیکیمیا
4تهرانمرکز شماره ده پیشوای ورامین (برادران،شهید قمی)مرکز شماره ده پیشوای ورامین (برادران،شهید قمی)کیمیا6885161392072613920926متعادل ساز چهره زنانه1392/09/2910زندولتیکیمیا
5تهرانمرکز شماره ده پیشوای ورامین (برادران،شهید قمی)مرکز شماره ده پیشوای ورامین (برادران،شهید قمی)مه گیس6885291392070113920907ارایش و پیرایش زنانه1392/09/2910زندولتیمه گیس
6تهرانمرکز شماره چهار تهران (خواهران، پروین اعتصامی)مرکز شماره چهار تهران (خواهران، پروین اعتصامی)آتیه سبز6885331392072713920927کاربر رایانه (کار و دانش)1392/09/2915زندولتیآتیه سبز
7تهرانمرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره، زعفرانیه)مرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره، زعفرانیه)آرتمن6885551392070613920816پیرایشگر مردانه درجه 2 *1392/08/1720مرددولتیآرتمن
8تهرانمرکز شماره نوزده شهریار (برادران)مرکز شماره نوزده شهریار (برادران)عطرآرا6885621392082213921114ارایش و پیرایش زنانه1392/12/1618زندولتیعطرآرا
9تهرانمرکز شماره چهار تهران (خواهران، پروین اعتصامی)مرکز شماره چهار تهران (خواهران، پروین اعتصامی)آتیه سبز6885631392080713920815رایانه کار ICDL درجه21392/08/1715زندولتیآتیه سبز
10تهرانمرکز شماره چهار تهران (خواهران، پروین اعتصامی)مرکز شماره چهار تهران (خواهران، پروین اعتصامی)آتیه سبز6885681392071513920815رایانه کار ICDL درجه 11392/08/1715زندولتیآتیه سبز