نام کاربری
رمز عبور
1394/9/8

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1تهرانمرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره زعفرانیه)مرکز شماره هشت شمیرادینا6743821392053013920721نقشه کشی ساختمان با 1392/08/1710زنآزاددینا
2تهرانمرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره زعفرانیه)مرکز شماره هشت شمیرادینا6743891392053013920703رايانه كار ICDL درجه1392/07/0510زنآزاددینا
3تهرانمرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره زعفرانیه)مرکز شماره هشت شمیرادینا6743921392053013920702پولک و منجوق دوز (کا1392/07/0510زنآزاددینا
4تهرانمرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره زعفرانیه)مرکز شماره هشت شمیراسریر6744211392053013920723آرایش و پیرایش زنانه1392/08/1710زنآزادسریر
5تهرانمرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره زعفرانیه)مرکز شماره هشت شمیراکژال26744241392060313920704 آرایشگر ناخن *1392/07/0510زنآزادکژال2
6تهرانمرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره زعفرانیه)مرکز شماره هشت شمیرارضایی6744621392053113920725آرایش و پیرایش زنانه1392/08/1710زنآزادرضایی
7تهرانمرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره زعفرانیه)مرکز شماره هشت شمیراسایه ها6744671392060713920702 آرایشگر ناخن *1392/07/0510زنآزادسایه ها
8تهرانمرکز شماره سیزده تهران ( خواهران الزهرا)مرکز شماره سیزده تهردامور6744681392051413921029نقشه کشی سازه (کار و1392/11/1120زنآزاددامور
9تهرانمرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره زعفرانیه)مرکز شماره هشت شمیراالماس نشان6744771392053113920725آرایش و پیرایش زنانه1392/08/1710زنآزادالماس نشان
10تهرانمرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره زعفرانیه)مرکز شماره هشت شمیرانشاط نو6744781392053113920725آرایش و پیرایش زنانه1392/08/1710زنآزادنشاط نو
 حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari
تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(0261)32519981
موسسات آموزش آزاد: (021)66944118-66918131
بهسازی و نظارت: (021)66583515
مهارتهای پیشرفته: (021)66421979
آموزش روستایی: (021)66583528
طرح و برنامه های درسی:(021)66918128