نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1395/3/5

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1تهرانمرکز شماره سیزده تهران ( خواهران الزهرا)مرکز شماره سیزده تهربازتاب علم6899641392070613920816طراح گرافیک رایانه ا1392/08/1715مردآزادبازتاب علم
2تهرانمرکز شماره سیزده تهران ( خواهران الزهرا)مرکز شماره سیزده تهربازتاب علم6899641392070613920816طراح گرافیک رایانه ا1392/08/1715مردآزادبازتاب علم
3تهرانمرکز شماره سیزده تهران ( خواهران الزهرا)مرکز شماره سیزده تهربازتاب علم6899651392070613920816طراح گرافیک رایانه ا1392/08/1715زنآزادبازتاب علم
4تهرانمرکز شماره سیزده تهران ( خواهران الزهرا)مرکز شماره سیزده تهربازتاب علم6899651392070613920816طراح گرافیک رایانه ا1392/08/1715زنآزادبازتاب علم
5تهرانمرکز شماره سیزده تهران ( خواهران الزهرا)مرکز شماره سیزده تهربازتاب علم6899661392081813920928طراح گرافیک رایانه ا1392/09/2915مردآزادبازتاب علم
6تهرانمرکز شماره سیزده تهران ( خواهران الزهرا)مرکز شماره سیزده تهربازتاب علم6899661392081813920928طراح گرافیک رایانه ا1392/09/2915مردآزادبازتاب علم
7تهرانمرکز شماره سیزده تهران ( خواهران الزهرا)مرکز شماره سیزده تهربازتاب علم6899681392081813920928طراح گرافیک رایانه ا1392/09/2915زنآزادبازتاب علم
8تهرانمرکز شماره سیزده تهران ( خواهران الزهرا)مرکز شماره سیزده تهربازتاب علم6899681392081813920928طراح گرافیک رایانه ا1392/09/2915زنآزادبازتاب علم
9تهرانمرکز شماره ده پیشوای ورامین ( برادران شهید قمی)مرکز شماره ده پیشوایبیک پور6899751392062313921024کار بر مواد و محصولا1392/11/1110زنآزادبیک پور
10تهرانمرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره زعفرانیه)مرکز شماره هشت شمیراپیشکسوتان6899851392071213920812رایانه کار ICDL درجه1392/08/1714زنآزادپیشکسوتان
 حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari
تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(0261)32519981
موسسات آموزش آزاد: (021)66944118-66918131
بهسازی و نظارت: (021)66583515
مهارتهای پیشرفته: (021)66421979
آموزش روستایی: (021)66583528
طرح و برنامه های درسی:(021)66918128