نام کاربری
رمز عبور
1394/1/8

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1ایلاممرکز شماره هشت ایوانمرکز شماره هشت ایوانکارگاه کامپیوتر روست38521390092613901113طراح گرافیک رایانه ا1392/09/2814زندولتیکارگاه کامپیوتر روستای اندیشه
2ایلاممرکز شماره هشت ایوانمرکز شماره هشت ایوانکارگاه کامپیوتر روست38521390092613901113طراح گرافیک رایانه ا1392/09/2814زندولتیکارگاه کامپیوتر روستای اندیشه
3ایلاممرکز شماره هشت ایوانمرکز شماره هشت ایوانکارگاه مسئول بهداشت 38631390040113900701مسئول بهداشت کار1392/11/2514زندولتیکارگاه مسئول بهداشت کارروستای اندیشه
4ایلاممرکز شماره هشت ایوانمرکز شماره هشت ایوانکارگاه مسئول بهداشت 38751390072013901030مسئول بهداشت کار1392/11/2514زندولتیکارگاه مسئول بهداشت کارروستای اندیشه
5ایلاممرکز شماره هشت ایوانمرکز شماره هشت ایوانکارگاه صنایع دستی رو38861390041013900620روبان دوز1392/11/1014زندولتیکارگاه صنایع دستی روستای اندیشه
6ایلاممرکز شماره هشت ایوانمرکز شماره هشت ایوانکارگاه صنایع دستی رو38991390070113900910روبان دوز1392/11/2514زندولتیکارگاه صنایع دستی روستای اندیشه
7ایلاممرکز شماره هشت ایوانمرکز شماره هشت ایوانکارگاه صنایع دستی رو39211390042013900730کاموا بافی با ماشین 1392/11/2510زندولتیکارگاه صنایع دستی روستای کله جوب
8ایلاممرکز شماره هشت ایوانمرکز شماره هشت ایوانکارگاه صنایع دستی رو39281390091613901206کاموا بافی با ماشین 1391/02/2214زندولتیکارگاه صنایع دستی روستای کله جوب
9ایلاممرکز شماره هشت ایوانمرکز شماره هشت ایوانکارگاه خیاطی عشایری 39371390031013900620خیاطی با اندازه گذار1392/11/1014زندولتیکارگاه خیاطی عشایری باباگیر
10ایلاممرکز شماره هشت ایوانمرکز شماره هشت ایوانکارگاه خیاطی عشایری 39421390092613901125بچه گانه و دخترانه د1392/09/2814زندولتیکارگاه خیاطی عشایری باباگیر
 حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari
تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(0261)32519946
موسسات آموزش آزاد: (021)2-66569901
بهسازی و نظارت: (021)66426790
مهارتهای پیشرفته: (021)66421979
آموزش روستایی: (021)66568194
طرح و برنامه های درسی:(021)66918128