نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/4/2

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1ایلاممرکز شماره هشت ایوان (دو منظوره)مرکز شماره هشت ایوان (دو منظوره)کارگاه کامپیوتر روستای اندیشه38521390092613901113طراح گرافیک رایانه ای (کار و دانش)1392/09/2814زنکارگاه کامپیوتر روستای اندیشه
2ایلاممرکز شماره هشت ایوان (دو منظوره)مرکز شماره هشت ایوان (دو منظوره)کارگاه کامپیوتر روستای اندیشه38521390092613901113طراح گرافیک رایانه ای (کار و دانش)1392/09/2814زنکارگاه کامپیوتر روستای اندیشه
3ایلاممرکز شماره هشت ایوان (دو منظوره)مرکز شماره هشت ایوان (دو منظوره)کارگاه مسئول بهداشت کارروستای اندیشه38631390040113900701مسیول بهداشت کار1392/11/2514زنکارگاه مسئول بهداشت کارروستای اندیشه
4ایلاممرکز شماره هشت ایوان (دو منظوره)مرکز شماره هشت ایوان (دو منظوره)کارگاه مسئول بهداشت کارروستای اندیشه38751390072013901030مسیول بهداشت کار1392/11/2514زنکارگاه مسئول بهداشت کارروستای اندیشه
5ایلاممرکز شماره هشت ایوان (دو منظوره)مرکز شماره هشت ایوان (دو منظوره)کارگاه صنایع دستی روستای اندیشه38861390041013900620روبان دوز1392/11/1014زنکارگاه صنایع دستی روستای اندیشه
6ایلاممرکز شماره هشت ایوان (دو منظوره)مرکز شماره هشت ایوان (دو منظوره)کارگاه صنایع دستی روستای اندیشه38991390070113900910روبان دوز1392/11/2514زنکارگاه صنایع دستی روستای اندیشه
7ایلاممرکز شماره هشت ایوان (دو منظوره)مرکز شماره هشت ایوان (دو منظوره)کارگاه صنایع دستی روستای کله جوب39211390042013900730کاموا بافی با ماشین دستباف خانگی1392/11/2510زنکارگاه صنایع دستی روستای کله جوب
8ایلاممرکز شماره هشت ایوان (دو منظوره)مرکز شماره هشت ایوان (دو منظوره)کارگاه صنایع دستی روستای کله جوب39281390091613901206کاموا بافی با ماشین دستباف خانگی1391/02/2214زنکارگاه صنایع دستی روستای کله جوب
9ایلاممرکز شماره هشت ایوان (دو منظوره)مرکز شماره هشت ایوان (دو منظوره)کارگاه خیاطی عشایری باباگیر39371390031013900620خیاطی با اندازه گذاری مستقیم روی پارچه1392/11/1014زنکارگاه خیاطی عشایری باباگیر
10ایلاممرکز شماره هشت ایوان (دو منظوره)مرکز شماره هشت ایوان (دو منظوره)کارگاه خیاطی عشایری باباگیر39421390092613901125بچه گانه و دخترانه دوز *1392/09/2814زنکارگاه خیاطی عشایری باباگیر