نام کاربری
رمز عبور
1393/9/2

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1ایلاممرکز شماره یک ایلاممرکز شماره یک ایلام10285431393100113931214تعمیرکار سیستم انتقا1393/12/1514مرددولتی
2ایلاممرکز شماره یک ایلاممرکز شماره یک ایلام---10286001393091013931214پرورش دهنده زنبور عس1393/12/1514مرددولتی---
3ایلاممرکز شماره یک ایلاممرکز شماره یک ایلام10286331393080113931005پرورش دهنده زنبور عس1393/11/1014مرددولتی
4ایلاممرکز شماره یک ایلاممرکز شماره یک ایلام10287051393101013931209پرورش دهنده زنبور عس1393/12/1514مرددولتی
5ایلاممرکز شماره یک ایلاممرکز شماره یک ایلام10307391393072413930905تعمیرکار تلفن همراه1393/09/2114مرددولتی
6ایلاممرکز شماره یک ایلاممرکز شماره یک ایلام---10327161393091013931024تعمیرکار تلفن همراه1393/11/1014مرددولتی---
7ایلاممرکز شماره یک ایلاممرکز شماره یک ایلام---10328301393103013931206تعمیرکار تلفن همراه1393/12/1514مرددولتی---
8ایلاممرکز تخصصی شماره دوازده ایلاممرکز تخصصی شماره دوا10350291393091913931229جوشکاری با فرآیند قو1393/12/1514مرددولتی
9ایلاممرکز شماره هشت ایوانمرکز شماره هشت ایوان10350711393092313940220برقکار ساختمان درجه 1393/12/1514مرددولتی
10ایلاممرکز شماره شش آبدانانمرکز شماره شش آبدانا10352601393081013931119کاربر رایانه (کار و 1393/12/1514مرددولتی
 حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari
تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(0261)32519946
موسسات آموزش آزاد: (021)2-66569901
بهسازی و نظارت: (021)66426790
مهارتهای پیشرفته: (021)66421979
آموزش روستایی: (021)66568194
طرح و برنامه های درسی:(021)66918128