فهرست سوابق دوره های آموزشی برگزار شده


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش
#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1چهارمحال و بختیاریمرکز شماره شش فارسان(برادران)مرکز شماره شش فارسان(برادران)کارگاه اتومکانیک40871390040113900805تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2 *1392/09/2814مردکارگاه اتومکانیک
2چهارمحال و بختیاریمرکز شماره شش فارسان(برادران)مرکز شماره شش فارسان(برادران)کارگاه اتومکانیک40971390082913901218تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2 *1392/09/2814مردکارگاه اتومکانیک
3چهارمحال و بختیاریمرکز شماره شش فارسان(برادران)مرکز شماره شش فارسان(برادران)کارگاه اتومکانیک41151390122013901228موتور و گیربکس پراید14مردکارگاه اتومکانیک
4چهارمحال و بختیاریمرکز شماره شش فارسان(برادران)مرکز شماره شش فارسان(برادران)کارگاه تاسیسات4125139012011391032014مردکارگاه تاسیسات
5چهارمحال و بختیاریمرکز شماره شش فارسان(برادران)مرکز شماره شش فارسان(برادران)کارگاه تاسیسات41471390011413900305تعمیرکار ابگرمکن دیواری (کار و دانش)1390/11/1414مردکارگاه تاسیسات
6چهارمحال و بختیاریمرکز شماره شش فارسان(برادران)مرکز شماره شش فارسان(برادران)کارگاه تاسیسات41511390030713900409تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی (کار و دانش)1392/11/1014مردکارگاه تاسیسات
7چهارمحال و بختیاریمرکز شماره شش فارسان(برادران)مرکز شماره شش فارسان(برادران)کارگاه تاسیسات41561390041113900520تعمیرکار ابگرمکن دیواری (کار و دانش)1392/11/1014مردکارگاه تاسیسات
8چهارمحال و بختیاریمرکز شماره شش فارسان(برادران)مرکز شماره شش فارسان(برادران)کارگاه تاسیسات41611390062613900728تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی (کار و دانش)1392/11/2514مردکارگاه تاسیسات
9چهارمحال و بختیاریمرکز شماره شش فارسان(برادران)مرکز شماره شش فارسان(برادران)کارگاه تاسیسات41681390102413901204تعمیرکار ابگرمکن دیواری (کار و دانش)1392/09/2814مردکارگاه تاسیسات
10چهارمحال و بختیاریمرکز شماره شش فارسان(برادران)مرکز شماره شش فارسان(برادران)کارگاه تاسیسات41721390052213900624تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی (کار و دانش)1392/11/1014مردکارگاه تاسیسات