لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1شهریار4890آشخانهفناوری اطلاعات
2حنانه4223399آشخانهصنايع پوشاك
3فتاحی32923252آشخانهمراقبت و زیبایی
4عالیه32924327آشخانهمراقبت و زیبایی
5یاس32921362آشخانهمراقبت و زیبایی
6مزرعه سبز32923633آشخانهامور زراعي
7سرمه36236029شیروانمراقبت و زیبایی
8گلگونه6231152شیروانمراقبت و زیبایی
9هلال احمر6234708شیروانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
10خالقی36227510شیروانصنايع پوشاك
11آتیه نگر36232992شیروانفناوری اطلاعات
12دیباگران36226365شیروانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
13توحید6235554شیروانصنايع پوشاك
14نگار36249694شیروانمراقبت و زیبایی
15پردازشگران36225303شیروانفناوری اطلاعات
16شکوه36224161شیروانصنايع پوشاك
17افاق000000شیروانمراقبت و زیبایی
18دانش36249422شیروانفناوری اطلاعات
19شکوفه6228327شیروانخدمات تغذيه اي
20نغمه36225039شیروانمراقبت و زیبایی
21گلناز36222159شیروانمراقبت و زیبایی
22مدایران36227277شیروانمراقبت و زیبایی
23خاتون36227572شیروانصنايع پوشاك
24سازه0000000شیروانمعماری
25گلفام6228375شیروانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
26حاج طالب طبیب32232493بجنوردگياهان دارويي و داروهاي گياهي
27کانون انجمن صنفی05842243995بجنورد
28دنیا32224790بجنوردصنايع پوشاك
29محجوب32295637بجنوردصنايع پوشاك
30مه بانو32225456بجنوردصنایع دستی (دوختهای سنتی)