نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/11/3

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1رایانه صنعت (بالاده)07142474993بالادهفن­اوری اطلاعات
2آموزشگاه عصر کامپیوتر(بالاده)42473403کازرونفن­اوری اطلاعات
3شیما4909بالادهمراقبت و زیبایی
4شهسواری43525170ارسنجانفن­اوری اطلاعات
5رایانا43524800ارسنجانفن­اوری اطلاعات
6پردوز44349912آبادهصنايع پوشاك
7سینا44334017آبادهفن­اوری اطلاعات
8غزل44340204آبادهمراقبت و زیبایی
9فرزانگان44334537آبادهفن­اوری اطلاعات
10آموزشگاه فیروزه07513332817آبادهصنايع پوشاك
11نقره44346643آبادهمراقبت و زیبایی
12ياسين44360847آبادهامور مالی و بازرگانی
13آموزشگاه جهاد53226083استهبانامور مالی و بازرگانی
14ستاره طلایی نوین53223194استهبانمراقبت و زیبایی
15آموزشگاه ماه آفرید09365503586فسامراقبت و زیبایی
16مبعث53232210استهبانصنايع پوشاك
17نگاه53233614استهبانصنايع پوشاك
18هدف53234001استهبانفن­اوری اطلاعات
19آرمان رایانه44523988اقلیدفن­اوری اطلاعات
20آرمان کامپیوتر44523988اقلیدفن­اوری اطلاعات
21اقلید پارسه44533150اقلیدفن­اوری اطلاعات
22آموزشگاه پویان07144524668اقلیدهنرهای تجسمی
23رنگارنگ 44529606اقلیدفرش
24 زاگرس 44593588اقلیدفن­اوری اطلاعات
25زیبا پوش44527104اقلیدصنايع پوشاك
26سپهر44527549اقلیدفن­اوری اطلاعات
27علم گستر44593588سدهصنايع پوشاك
28 گلپوش44526659اقلیدصنايع پوشاك
29گلریز0086اقلیدمراقبت و زیبایی
30گلشن44525223اقلیدمراقبت و زیبایی