نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1ایده آل32238733الوندصنايع پوشاك
2بهاره32229544الوندصنايع پوشاك
3ارغوان33342690قزوینصنايع پوشاك
4خضرا32753572الوندصنايع پوشاك
5ساحل گیلان32228171الوندمراقبت و زیبایی
6سلاله32232024الوندصنايع پوشاك
7غزاله32226900الوندمراقبت و زیبایی
8فجر32238342الوندصنايع پوشاك
9گلسار32221415الوندمراقبت و زیبایی
10مقدس33358292الوندصنايع پوشاك
11مگنولیا32242017الوندمراقبت و زیبایی
12یاسمن028الوندمراقبت و زیبایی
13چهره آرا3228049الوندمراقبت و زیبایی
14صبارایانه32220897الوندفناوری اطلاعات
15آرامو33369661قزوینمراقبت و زیبایی
16آفتابگردان33228707قزوینصنايع پوشاك
17آفرينش33565239قزوینصنايع پوشاك
18آیلار33427166اقبالیهصنايع پوشاك
19اطلس09193844299قزوینصنايع پوشاك
20ايران سبز09192847186قزوینصنايع پوشاك
21پرند33660528قزوینمراقبت و زیبایی
22پارسا33672771قزوینصنايع پوشاك
23پانته آ33678724قزوینبهداشت و ایمنی
24پردیسان33224046قزوینبهداشت و ایمنی
25جهش35247177تاکستانبرق
26پارسیان رایانه33236664قزوینفناوری اطلاعات
27پرنيان33344834قزوینصنايع پوشاك
28پگاه33355251قزوینصنايع پوشاك
29تجسم هنر33331676قزوینمراقبت و زیبایی
30آیدا35233320تاکستانمراقبت و زیبایی