نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1بسیج09196919440قمصنايع پوشاك
2پارسی ماد38803340قمامور مالی و بازرگانی
3تراشه36639915قمفناوری اطلاعات
4رسانه7749005قمفناوری اطلاعات
5سبز37741286قمفناوری اطلاعات
6شایسته پور37714512قمفناوری اطلاعات
7شبستری37833774قمامور مالی و بازرگانی
82036704131قممراقبت و زیبایی
9چرتکه نوین37710009قمامور مالی و بازرگانی
10چرتکه37710009قمامور مالی و بازرگانی
11 کارآفرین36606563قمامور مالی و بازرگانی
12 کارآفرینان36606563قمامور مالی و بازرگانی
13مجتمع فنی علم وصنعت نوین37759332قمبرق
14مجتمع فنی آموزشی آریا38839163قمبرق
15طرح و نقش32900348قممعماری
16طرح و نقش و ترسیم32900348قممعماری
17محراب37715880قمساختمان
18سیمای علم7834645قمبهداشت و ایمنی
19آریانا38818959قمفناوری اطلاعات
20آذرخش38844520قممراقبت و زیبایی
21آیسا38863784قمصنايع پوشاك
22الغدیر36655996قمصنايع پوشاك
23تداعی32926248قمفناوری اطلاعات
24تراشه ساز36639915قمفناوری اطلاعات
25انقلاب37700590قمصنايع پوشاك
26حقیقت رایانه37749983قمفناوری اطلاعات
27رسانه برتر7749005قمفناوری اطلاعات
28شبستری نوین37833773قمفناوری اطلاعات
29مجتمع فنی آموزشی علم برتر37740479قمفناوری اطلاعات
30فروغ اندیشه32702123قمفناوری اطلاعات