نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/12/2

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1بسیج09196919440قمصنايع پوشاك
2پارسی ماد38803340قمامور مالی و بازرگانی
3تراشه 36639915قمفن­اوری اطلاعات
4رسانه7749005قمفن­اوری اطلاعات
5سبز37741286قمفن­اوری اطلاعات
6شایسته پور37714512قمفن­اوری اطلاعات
7شبستری025قمامور مالی و بازرگانی
82036704131قممراقبت و زیبایی
9چرتکه نوین37710009قمامور مالی و بازرگانی
10چرتکه37710009قمامور مالی و بازرگانی
11 کارآفرین3632627قمامور مالی و بازرگانی
12 کارآفرینان3632627قمامور مالی و بازرگانی
13مجتمع فنی علم وصنعت نوین37759332قمبرق
14مجتمع فنی آموزشی آریا38839163قمبرق
15طرح و نقش32900348قممعماری
16طرح و نقش و ترسیم32900348قممعماری
17محراب37715880قمساختمان
18سیمای علم37834645قمبهداشت و ایمنی
19آریانا38818959قمفن­اوری اطلاعات
20آذرخش38844520قممراقبت و زیبایی
21آیسا38863784قمصنايع پوشاك
22تداعی37728701قمفن­اوری اطلاعات
23تراشه ساز36629532قمفن­اوری اطلاعات
24انقلاب37700590قمصنايع پوشاك
25حقیقت رایانه37749983قمفن­اوری اطلاعات
26رسانه برتر7749005قمفن­اوری اطلاعات
27شبستری نوین37833774قمفن­اوری اطلاعات
28مجتمع فنی آموزشی علم برتر37740479قمفن­اوری اطلاعات
29فروغ اندیشه32702123قمفن­اوری اطلاعات
30ماد38803340قمفن­اوری اطلاعات