نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/6/30

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1بسیج31125514قمصنايع پوشاك
2پارسی ماد38803340قمامور مالی و بازرگانی
3تراشه 36639915قمفن­اوری اطلاعات
4رسانه7749005قمفن­اوری اطلاعات
5سبز37741286قمفن­اوری اطلاعات
6شایسته پور37714512قمفن­اوری اطلاعات
7شبستری025قمامور مالی و بازرگانی
8علم جاوید36632323قمفن­اوری اطلاعات
92036704131قممراقبت و زیبایی
10چرتکه نوین37710009قمامور مالی و بازرگانی
11چرتکه37710009قمامور مالی و بازرگانی
12آموزشگاه کارآفرین3632627قمامور مالی و بازرگانی
13آموزشگاه کارآفرینان3632627قمامور مالی و بازرگانی
14مجتمع فنی علم وصنعت نوین36631890قمبرق
15مجتمع فنی آموزشی آریا38839163قمبرق
16طرح و نقش32900348قممعماری
17طرح و نقش و ترسیم32900348قممعماری
18محراب37715880قمساختمان
19محراب نوین37715880قممعماری
20سیمای علم37834645قمبهداشت و ایمنی
21آریانا38818959قمفن­اوری اطلاعات
22آذرخش38844520قممراقبت و زیبایی
23آیسا38863784قمصنايع پوشاك
24تداعی37728701قمفن­اوری اطلاعات
25تراشه ساز36629532قمفن­اوری اطلاعات
26انقلاب37700590قمصنايع پوشاك
27حقیقت رایانه37749983قمفن­اوری اطلاعات
28رسانه برتر7749005قمفن­اوری اطلاعات
29شبستری نوین37833774قمفن­اوری اطلاعات
30مجتمع فنی آموزشی علم برتر37740479قمفن­اوری اطلاعات