لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1بسیج09196919440قمصنايع پوشاك
2پارسی ماد38803340قمامور مالی و بازرگانی
3تراشه36639915قمفناوری اطلاعات
4رسانهقمفناوری اطلاعات
5سبز37741286قمفناوری اطلاعات
6نقشینه37719442قمهنرهای تجسمی
7شبستری37833774قمامور مالی و بازرگانی
82036704131قممراقبت و زیبایی
9چرتکه نوین37710009قمامور مالی و بازرگانی
10 کارآفرین36606563قمامور مالی و بازرگانی
11 کارآفرینان36606563قمامور مالی و بازرگانی
12مجتمع فنی علم وصنعت نوین37759332قمبرق
13مجتمع فنی آموزشی آریا09125511456قمبرق
14طرح و نقش32900348قممعماری
15طرح و نقش و ترسیم32900348قممعماری
16محراب37715880قمساختمان
17سیمای علم7834645قمبهداشت و ایمنی
18آریانا38818959قمفناوری اطلاعات
19آذرخش37232356قممراقبت و زیبایی
20الغدیر36655996قمصنايع پوشاك
21تداعی 32926248قمفناوری اطلاعات
22تراشه ساز36639915قمفناوری اطلاعات
23انقلاب37700590قمصنايع پوشاك
24اندیش مهام32921153قمفناوری اطلاعات
25شبستری نوین37833773قمامور مالی و بازرگانی
26مجتمع فنی آموزشی علم برتر37740479قمفناوری اطلاعات
27فروغ اندیشه32702123قمفناوری اطلاعات
28ماد38803340قمفناوری اطلاعات
29صدف32938321قمهنرهای تجسمی
30رومینا37724188قمخدمات تغذيه اي