نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1398/2/3

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1بسیج09196919440قمصنايع پوشاك
2پارسی ماد38803340قمامور مالی و بازرگانی
3تراشه 36639915قمفناوری اطلاعات
4رسانه7749005قمفناوری اطلاعات
5سبز37741286قمفناوری اطلاعات
6شایسته پور37714512قمفناوری اطلاعات
7شبستری025قمامور مالی و بازرگانی
82036704131قممراقبت و زیبایی
9چرتکه نوین37710009قمامور مالی و بازرگانی
10چرتکه37710009قمامور مالی و بازرگانی
11 کارآفرین3632627قمامور مالی و بازرگانی
12 کارآفرینان3632627قمامور مالی و بازرگانی
13مجتمع فنی علم وصنعت نوین37759332قمبرق
14مجتمع فنی آموزشی آریا38839163قمبرق
15طرح و نقش32900348قممعماری
16طرح و نقش و ترسیم32900348قممعماری
17محراب37715880قمساختمان
18سیمای علم37834645قمبهداشت و ایمنی
19آریانا38818959قمفناوری اطلاعات
20آذرخش38844520قممراقبت و زیبایی
21آذردخت38907003قمصنايع پوشاك
22آیسا38863784قمصنايع پوشاك
23تراشه ساز36629532قمفناوری اطلاعات
24انقلاب37700590قمصنايع پوشاك
25حقیقت رایانه37749983قمفناوری اطلاعات
26رسانه برتر7749005قمفناوری اطلاعات
27شبستری نوین37833774قمفناوری اطلاعات
28مجتمع فنی آموزشی علم برتر37740479قمفناوری اطلاعات
29فروغ اندیشه32702123قمفناوری اطلاعات
30ماد38803340قمفناوری اطلاعات