نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/7/27

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1آموزشگاه کارآفرین3632627قمامور مالی و بازرگانی
2آموزشگاه کارآفرینان3632627قمامور مالی و بازرگانی
3مجتمع فنی علم وصنعت نوین36631890قمبرق
4مجتمع فنی آموزشی آریا38839163قمبرق
5طرح و نقش32900348قممعماری
6طرح و نقش و ترسیم32900348قممعماری
7محراب37715880قمساختمان
8محراب نوین37715880قممعماری
9سیمای علم37834645قمبهداشت و ایمنی
10آریانا38818959قمفن­اوری اطلاعات
11آذرخش38844520قممراقبت و زیبایی
12آیسا38863784قمصنايع پوشاك
13تداعی37728701قمفن­اوری اطلاعات
14تراشه ساز36629532قمفن­اوری اطلاعات
15انقلاب37700590قمصنايع پوشاك
16حقیقت رایانه37749983قمفن­اوری اطلاعات
17رسانه برتر7749005قمفن­اوری اطلاعات
18شبستری نوین37833774قمفن­اوری اطلاعات
19مجتمع فنی آموزشی علم برتر37740479قمفن­اوری اطلاعات
20فروغ اندیشه327002245قمفن­اوری اطلاعات
21ماد38803340قمفن­اوری اطلاعات
22مبتکران37777777قمفن­اوری اطلاعات
23صدف32938321قمهنرهای تجسمی
24رومینا37724188قمخدمات تغذيه اي
25عسل32937400قمخدمات تغذيه اي
26 نگین37776821قمصنايع پوشاك
27نمونه37756262قمصنايع پوشاك
28وقار37225869قمصنايع پوشاك
29هاله37204698قمصنايع پوشاك
30هدایت37737761قمصنايع پوشاك