نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/5/28

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1چرتکه37710009قمامور مالی و بازرگانی
2آموزشگاه کارآفرین3632627قمامور مالی و بازرگانی
3آموزشگاه کارآفرینان3632627قمامور مالی و بازرگانی
4مجتمع فنی علم وصنعت نوین36631890قمبرق
5مجتمع فنی آموزشی آریا38839163قمبرق
6طرح و نقش32900348قممعماری
7طرح و نقش و ترسیم32900348قممعماری
8محراب37715880قمساختمان
9محراب نوین37715880قممعماری
10سیمای علم37834645قمبهداشت و ایمنی
11آریانا38818959قمفن­اوری اطلاعات
12آذرخش38844520قممراقبت و زیبایی
13آیسا38863784قمصنايع پوشاك
14تداعی37728701قمفن­اوری اطلاعات
15تراشه ساز36629532قمفن­اوری اطلاعات
16انقلاب37700590قمصنايع پوشاك
17حقیقت رایانه37749983قمفن­اوری اطلاعات
18رسانه برتر7749005قمفن­اوری اطلاعات
19شبستری نوین37833774قمفن­اوری اطلاعات
20مجتمع فنی آموزشی علم برتر37740479قمفن­اوری اطلاعات
21علم جویان جوان36632323قمفن­اوری اطلاعات
22فروغ اندیشه327002245قمفن­اوری اطلاعات
23ماد38803340قمفن­اوری اطلاعات
24صدف32938321قمهنرهای تجسمی
25رومینا37724188قمخدمات تغذيه اي
26عسل32937400قمخدمات تغذيه اي
27 نگین37776821قمصنايع پوشاك
28نمونه37756262قمصنايع پوشاك
29وقار37225869قمصنايع پوشاك
30هاله37204698قمصنايع پوشاك