نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/11/3

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1 کارآفرین3632627قمامور مالی و بازرگانی
2 کارآفرینان3632627قمامور مالی و بازرگانی
3مجتمع فنی علم وصنعت نوین37759332قمبرق
4مجتمع فنی آموزشی آریا38839163قمبرق
5طرح و نقش32900348قممعماری
6طرح و نقش و ترسیم32900348قممعماری
7محراب37715880قمساختمان
8سیمای علم37834645قمبهداشت و ایمنی
9آریانا38818959قمفن­اوری اطلاعات
10آذرخش38844520قممراقبت و زیبایی
11آیسا38863784قمصنايع پوشاك
12تداعی37728701قمفن­اوری اطلاعات
13تراشه ساز36629532قمفن­اوری اطلاعات
14انقلاب37700590قمصنايع پوشاك
15حقیقت رایانه37749983قمفن­اوری اطلاعات
16رسانه برتر7749005قمفن­اوری اطلاعات
17شبستری نوین37833774قمفن­اوری اطلاعات
18مجتمع فنی آموزشی علم برتر37740479قمفن­اوری اطلاعات
19فروغ اندیشه32702123قمفن­اوری اطلاعات
20ماد38803340قمفن­اوری اطلاعات
21مبتکران37777777قمفن­اوری اطلاعات
22صدف32938321قمهنرهای تجسمی
23رومینا37724188قمخدمات تغذيه اي
24عسل32937400قمخدمات تغذيه اي
25 نگین37776821قمصنايع پوشاك
26نمونه37756262قمصنايع پوشاك
27وقار37225869قمصنايع پوشاك
28هاله37204698قمصنايع پوشاك
29هدایت37737761قمصنايع پوشاك
30بهاران38603278قمصنايع پوشاك