نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1398/3/1

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1 کارآفرین3632627قمامور مالی و بازرگانی
2 کارآفرینان3632627قمامور مالی و بازرگانی
3مجتمع فنی علم وصنعت نوین37759332قمبرق
4مجتمع فنی آموزشی آریا38839163قمبرق
5طرح و نقش32900348قممعماری
6طرح و نقش و ترسیم32900348قممعماری
7محراب37715880قمساختمان
8سیمای علم37834645قمبهداشت و ایمنی
9آریانا38818959قمفناوری اطلاعات
10آذرخش38844520قممراقبت و زیبایی
11آذردخت38907003قمصنايع پوشاك
12آیسا38863784قمصنايع پوشاك
13الغدیرقمصنايع پوشاك
14تراشه ساز36629532قمفناوری اطلاعات
15انقلاب37700590قمصنايع پوشاك
16حقیقت رایانه37749983قمفناوری اطلاعات
17رسانه برتر7749005قمفناوری اطلاعات
18شبستری نوین37833774قمفناوری اطلاعات
19مجتمع فنی آموزشی علم برتر37740479قمفناوری اطلاعات
20فروغ اندیشه32702123قمفناوری اطلاعات
21ماد38803340قمفناوری اطلاعات
22مبتکران32921083قمفناوری اطلاعات
23صدف32938321قمهنرهای تجسمی
24رومینا37724188قمخدمات تغذيه اي
25عسل32937400قمخدمات تغذيه اي
26آی سودا37740553قممراقبت و زیبایی
27 نگین37776821قمصنايع پوشاك
28نمونه37756262قمصنايع پوشاك
29وقار37225869قمصنايع پوشاك
30هاله37204698قمصنايع پوشاك