نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/7/27

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1آذرخش38844520قممراقبت و زیبایی
2آیسا38863784قمصنايع پوشاك
3تداعی37728701قمفن­اوری اطلاعات
4تراشه ساز36629532قمفن­اوری اطلاعات
5انقلاب37700590قمصنايع پوشاك
6حقیقت رایانه37749983قمفن­اوری اطلاعات
7رسانه برتر7749005قمفن­اوری اطلاعات
8شبستری نوین37833774قمفن­اوری اطلاعات
9مجتمع فنی آموزشی علم برتر37740479قمفن­اوری اطلاعات
10فروغ اندیشه327002245قمفن­اوری اطلاعات
11ماد38803340قمفن­اوری اطلاعات
12مبتکران37777777قمفن­اوری اطلاعات
13صدف32938321قمهنرهای تجسمی
14رومینا37724188قمخدمات تغذيه اي
15عسل32937400قمخدمات تغذيه اي
16 نگین37776821قمصنايع پوشاك
17نمونه37756262قمصنايع پوشاك
18وقار37225869قمصنايع پوشاك
19هاله37204698قمصنايع پوشاك
20هدایت37737761قمصنايع پوشاك
21بعثت32613706قمصنايع پوشاك
22بهاران38603278قمصنايع پوشاك
23بوستان36619338قمصنايع پوشاك
24هستی38816891قمصنايع پوشاك
25یگانه36632389قمصنايع پوشاك
26پرن32917637قممراقبت و زیبایی
27پارسا36630747قمصنايع پوشاك
28پارمیس38864862قمصنايع پوشاك
29پردیس38847171قمصنايع پوشاك
30سپیده37504705قمصنايع پوشاك