نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/5/30

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1آریانا38818959قمفن­اوری اطلاعات
2آذرخش38844520قممراقبت و زیبایی
3آیسا38863784قمصنايع پوشاك
4تداعی37728701قمفن­اوری اطلاعات
5تراشه ساز36629532قمفن­اوری اطلاعات
6انقلاب37700590قمصنايع پوشاك
7حقیقت رایانه37749983قمفن­اوری اطلاعات
8رسانه برتر7749005قمفن­اوری اطلاعات
9شبستری نوین37833774قمفن­اوری اطلاعات
10مجتمع فنی آموزشی علم برتر37740479قمفن­اوری اطلاعات
11علم جویان جوان36632323قمفن­اوری اطلاعات
12فروغ اندیشه327002245قمفن­اوری اطلاعات
13ماد38803340قمفن­اوری اطلاعات
14صدف32938321قمهنرهای تجسمی
15رومینا37724188قمخدمات تغذيه اي
16عسل32937400قمخدمات تغذيه اي
17 نگین37776821قمصنايع پوشاك
18نمونه37756262قمصنايع پوشاك
19وقار37225869قمصنايع پوشاك
20هاله37204698قمصنايع پوشاك
21هدایت37737761قمصنايع پوشاك
22بعثت32613706قمصنايع پوشاك
23بهاران38603278قمصنايع پوشاك
24بوستان36619338قمصنايع پوشاك
25هستی38816891قمصنايع پوشاك
26یگانه36632389قمصنايع پوشاك
27پرن32917637قممراقبت و زیبایی
28پارسا36630747قمصنايع پوشاك
29پارمیس38864862قمصنايع پوشاك
30پردیس38847171قمصنايع پوشاك