نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/12/4

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1آیسا38863784قمصنايع پوشاك
2تداعی37728701قمفن­اوری اطلاعات
3تراشه ساز36629532قمفن­اوری اطلاعات
4انقلاب37700590قمصنايع پوشاك
5حقیقت رایانه37749983قمفن­اوری اطلاعات
6رسانه برتر7749005قمفن­اوری اطلاعات
7شبستری نوین37833774قمفن­اوری اطلاعات
8مجتمع فنی آموزشی علم برتر37740479قمفن­اوری اطلاعات
9فروغ اندیشه32702123قمفن­اوری اطلاعات
10ماد38803340قمفن­اوری اطلاعات
11مبتکران37777777قمفن­اوری اطلاعات
12صدف32938321قمهنرهای تجسمی
13رومینا37724188قمخدمات تغذيه اي
14عسل32937400قمخدمات تغذيه اي
15آی سودا37740553قممراقبت و زیبایی
16 نگین37776821قمصنايع پوشاك
17نمونه37756262قمصنايع پوشاك
18وقار37225869قمصنايع پوشاك
19هاله37204698قمصنايع پوشاك
20هدایت37737761قمصنايع پوشاك
21بهاران38603278قمصنايع پوشاك
22بوستان36619338قمصنايع پوشاك
23هستی38816891قمصنايع پوشاك
24یگانه36632389قمصنايع پوشاك
25پرن32917637قممراقبت و زیبایی
26پارسا36630747قمصنايع پوشاك
27پارمیس38864862قمصنايع پوشاك
28پردیس38847171قمصنايع پوشاك
29سپیده37504705قمصنايع پوشاك
30پویا32603511قممراقبت و زیبایی