نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/3/28

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشینام حرفهجزئیات
1کوک36613599قمصنايع پوشاكمانتو دوز
2ابریشم37742030قمهنرهای تجسمیخوشنویس مقدماتی ( متوسط و خوش )
3اسپا سینا32908111قمبهداشت و ایمنیامدادگر حوادث
4دماسا انرژی32917081قمتاسیساتطراح و محاسب تاسیسات ساختمان های اداری و مسکونی
5علوی38826164قمصنايع پوشاكنازک دوز زنانه درجه 2*
6طیف دانش37832210قمفن­اوری اطلاعاتطراح و پیاده ساز انیمیشن های سه بعدی با 3ds Max
7گیسو37203410قممراقبت و زیباییآرایش و پیرایش زنانه