نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/12/4

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1علوی38826164قمصنايع پوشاك
2طیف دانش37832210قمفن­اوری اطلاعات
3گیسو37203410قممراقبت و زیبایی
4نویان32943222قمساختمان
5اعتماد سازان36709093قمحمل و نقل زميني
6دلنواز36223431جعفریهصنايع پوشاك
7سروش تابان37703514قمحمل و نقل زميني
8ویرا32400994قمامور مالی و بازرگانی
9آوای اقتصاد36613541قمامور مالی و بازرگانی
10عصرهنر32915190قممراقبت و زیبایی
11فالوذج32945623قمخدمات تغذيه اي
12پدیده روز32818620قممراقبت و زیبایی
13صالح37705158قممراقبت و زیبایی
14مجتمع فنی دانشگاهیان32933230قمبهداشت و ایمنی
15آرین32857843قمهنرهای نمایشی
16به آزمین36630259قمصنایع غذایی
17تکلیس نوین09120518142قمبهداشت و ایمنی
18شب کهربا36705414قمفناوري انرژي هاي نو و تجديد پذير