نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/7/27

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1طیف دانش37832210قمفن­اوری اطلاعات
2گیسو37203410قممراقبت و زیبایی
3نویان32943222قمساختمان
4اعتماد سازان36709093قمحمل و نقل زميني
5دلنواز36223431جعفریهصنايع پوشاك
6سروش تابان37703514قمحمل و نقل زميني
7ویرا32400994قمامور مالی و بازرگانی
8آوای اقتصاد36613541قمامور مالی و بازرگانی
9عصرهنر02532915190قممراقبت و زیبایی
10فالوذج32945623قمصنایع غذایی
11پدیده روز32818620قممراقبت و زیبایی