نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/9/19

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1گیسو37203410قممراقبت و زیبایی
2نویان32943222قمساختمان
3اعتماد سازان36709093قمحمل و نقل زميني
4دلنواز36223431جعفریهصنايع پوشاك
5سروش تابان37703514قمحمل و نقل زميني
6ویرا32400994قمامور مالی و بازرگانی
7آوای اقتصاد36613541قمامور مالی و بازرگانی
8عصرهنر32915190قممراقبت و زیبایی
9فالوذج32945623قمخدمات تغذيه اي
10پدیده روز32818620قممراقبت و زیبایی
11صالح37705158قممراقبت و زیبایی
12مجتمع فنی دانشگاهیان33911711قمفن­اوری اطلاعات