نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/5/30

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1بهاردانش38621016قمفن­اوری اطلاعات
2کوک36613599قمصنايع پوشاك
3ابریشم37742030قمهنرهای تجسمی
4اسپا سینا32908111قمبهداشت و ایمنی
5دماسا انرژی32917081قمتاسیسات
6علوی38826164قمصنايع پوشاك
7طیف دانش37832210قمفن­اوری اطلاعات
8گیسو37203410قممراقبت و زیبایی
9اعتماد سازان36649751قمحمل و نقل زميني
10دلنواز36223431جعفریهصنايع پوشاك
11سروش تابان37703514قمحمل و نقل زميني