نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/7/27

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1ماد38803340قمفن­اوری اطلاعات
2مبتکران37777777قمفن­اوری اطلاعات
3صدف32938321قمهنرهای تجسمی
4رومینا37724188قمخدمات تغذيه اي
5عسل32937400قمخدمات تغذيه اي
6 نگین37776821قمصنايع پوشاك
7نمونه37756262قمصنايع پوشاك
8وقار37225869قمصنايع پوشاك
9هاله37204698قمصنايع پوشاك
10هدایت37737761قمصنايع پوشاك
11بعثت32613706قمصنايع پوشاك
12بهاران38603278قمصنايع پوشاك
13بوستان36619338قمصنايع پوشاك
14هستی38816891قمصنايع پوشاك
15یگانه36632389قمصنايع پوشاك
16پرن32917637قممراقبت و زیبایی
17پارسا36630747قمصنايع پوشاك
18پارمیس38864862قمصنايع پوشاك
19پردیس38847171قمصنايع پوشاك
20سپیده37504705قمصنايع پوشاك
21پویا32603511قممراقبت و زیبایی
22سرخ پوش37830680قمصنايع پوشاك
23سعادت36621649قمصنايع پوشاك
24سلاله02536601919قمصنايع پوشاك
25تماشا36665902قممراقبت و زیبایی
26تهمینه32910926قممراقبت و زیبایی
27شفیعه38832365قمصنايع پوشاك
28تینا32615692قممراقبت و زیبایی
29جلوه38801699قممراقبت و زیبایی
30چهره36613182قممراقبت و زیبایی