نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/7/27

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1بعثت32613706قمصنايع پوشاك
2بهاران38603278قمصنايع پوشاك
3بوستان36619338قمصنايع پوشاك
4هستی38816891قمصنايع پوشاك
5یگانه36632389قمصنايع پوشاك
6پرن32917637قممراقبت و زیبایی
7پارسا36630747قمصنايع پوشاك
8پارمیس38864862قمصنايع پوشاك
9پردیس38847171قمصنايع پوشاك
10سپیده37504705قمصنايع پوشاك
11پویا32603511قممراقبت و زیبایی
12سرخ پوش37830680قمصنايع پوشاك
13سعادت36621649قمصنايع پوشاك
14سلاله02536601919قمصنايع پوشاك
15تماشا36665902قممراقبت و زیبایی
16تهمینه32910926قممراقبت و زیبایی
17شفیعه38832365قمصنايع پوشاك
18تینا32615692قممراقبت و زیبایی
19جلوه38801699قممراقبت و زیبایی
20چهره36613182قممراقبت و زیبایی
21ترنج37747539قمصنايع پوشاك
22صحرایی38831065قمصنايع پوشاك
23صداقت32928776قمصنايع پوشاك
24خندان36609114قممراقبت و زیبایی
25تن آذین32904936قمصنايع پوشاك
26صفا36611924قمصنايع پوشاك
27خوبان36600813قممراقبت و زیبایی
28دانیال38840100قممراقبت و زیبایی
29تندیس38855222قمصنايع پوشاك
30عفاف38871339قمصنايع پوشاك