نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/3/28

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشینام حرفهجزئیات
1پردیس38847171قمصنايع پوشاكخیاط لباس شب و عروس (کار و دانش)
2سپیده37504705قمصنايع پوشاكبچه گانه و دخترانه دوز *
3پویا32603511قممراقبت و زیباییپیرایشگر ابرو و صورت زنانه *
4سرخ پوش37830680قمصنايع پوشاكبچه گانه و دخترانه دوز *
5سعادت36621649قمصنايع پوشاكالگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) (کار و دانش)
6سلاله02536601919قمصنايع پوشاكخیاط لباس شب و عروس (کار و دانش)
7تماشا36665902قممراقبت و زیباییپیرایشگر ابرو و صورت زنانه *
8تهمینه32910926قممراقبت و زیباییمتعادل ساز چهره زنانه ( ارایش صورت ) *
9شفیعه38832365قمصنايع پوشاكمانتو دوز *
10تینا32615692قممراقبت و زیباییپیرایشگر ابرو و صورت زنانه *
11جلوه38801699قممراقبت و زیباییپیرایشگر ابرو و صورت زنانه *
12چهره36613182قممراقبت و زیباییمتعادل ساز چهره زنانه ( ارایش صورت ) *
13ترنج37747539قمصنايع پوشاكنازک دوز زنانه درجه 2*
14صحرایی38831065قمصنايع پوشاكخیاط لباس شب و عروس (کار و دانش)
15صداقت32928776قمصنايع پوشاكنازک دوز زنانه درجه 2*
16خندان36609114قممراقبت و زیباییپیرایشگر ابرو و صورت زنانه *
17تن آذین32904936قمصنايع پوشاكالگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) (کار و دانش)
18صفا36611924قمصنايع پوشاكبچه گانه و دخترانه دوز *
19خوبان36600813قممراقبت و زیباییارایش وپیرایش زنانه
20دانیال38840100قممراقبت و زیباییپیرایشگر ابرو و صورت زنانه *
21تندیس38855222قمصنايع پوشاكالگو ساز لباس به روش حجمی
22عفاف38871339قمصنايع پوشاكخیاط لباس شب و عروس (کار و دانش)
23فرجامگان36663712قمصنايع پوشاكالگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) (کار و دانش)
24فرهنگ37226393قمصنايع پوشاكبچه گانه و دخترانه دوز *
25قدس38820610قمصنايع پوشاكضخیم دوز زنانه (کار و دانش)
26کوثر02538857739قمصنايع پوشاكالگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) (کار و دانش)
27کیمیا36652486قمصنايع پوشاكنازک دوز زنانه درجه 2*
28گلپوش32904936قمصنايع پوشاكضخیم دوز زنانه (کار و دانش)
29گلسار38903797قمصنايع پوشاكالگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) (کار و دانش)
30گلشن09128511164قمصنايع پوشاكبچه گانه و دخترانه دوز *