نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1کسری کارآفرین غرب33611196سنندجامور مالی و بازرگانی
2تکنو آموزش33166782سنندجصنايع خودرو
3انداز یارهدف33281981سنندجساختمان
4آموزشگران علوم آفاق33241797سنندجامور مالی و بازرگانی
5شیرین34540543مریوانمراقبت و زیبایی
6نیکو38232294بیجارصنايع پوشاك
7ممتاز38225476بیجارمراقبت و زیبایی
8کاردوک35532049کامیارانفناوری اطلاعات
9نینا35524491کامیارانمراقبت و زیبایی
10مهشاد38232294بیجارصنايع پوشاك
11آموزشگاه افق33661553سنندجاموراداری
12پویاتکنیک33155605سنندجالکترونیک
13ترنج33150169سنندجصنايع پوشاك
14هنرمندان کارآفرین کردستان 121333171818سنندجصنایع دستی (بافت)
15ژرفا پیام33242004سنندجفناوري ارتباطات
16ژیلا33170431سنندجصنایع دستی (بافت)
17شقایق33738482سنندجصنايع پوشاك
18کارآفرین36236615سقزامور مالی و بازرگانی
19میخک36215395سقزمراقبت و زیبایی
20مادیا محاسب36222067سقزفناوری اطلاعات
21فجر33166639سنندجمراقبت و زیبایی
22 فرزانگان33226689سنندجفناوری اطلاعات
23الهام قروه5250230قروهخدمات آموزشی
24مریم33168846سنندجصنايع پوشاك
25مرینوس33172569سنندجفرش
26ملینا33153270سنندجصنايع پوشاك
27نیلوفر33663922سنندجمراقبت و زیبایی
28هانا33231202سنندجصنایع نساجی
29زیگورات33624250سنندجمراقبت و زیبایی
30شهلا35226321قروهمراقبت و زیبایی