نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/11/3

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1مجتمع آموزشی فنی وحرفه ای آزاد کسری سنندج33611196سنندجامور مالی و بازرگانی
2تکنو آموزش33166782سنندجصنايع خودرو
3مجتمع آموزشی فنی وحرفه ای آزادزانیارکارآفرین غرب س08733280039سنندجامور مالی و بازرگانی
4هدف سنندج08713281981سنندجساختمان
5آموزشگران علوم آفاق33241797سنندجامور مالی و بازرگانی
6شیرین34540543مریوانمراقبت و زیبایی
7نیکو38232294بیجارصنايع پوشاك
8ممتاز38225476بیجارمراقبت و زیبایی
9کاردوک کامیاران35529881کامیارانفن­اوری اطلاعات
10نینا35524491کامیارانمراقبت و زیبایی
11مهشاد38232294بیجارصنايع پوشاك
12ایده عمارت سنندج3291874سنندجساختمان
13اطلس سنندج3227846سنندجفن­اوری اطلاعات
14نوآوران افق فردا 33661553سنندجامور مالی و بازرگانی
15پویاتکنیک33155605سنندجالکترونیک
16ترنج33150169سنندجصنايع پوشاك
17هنرمندان كارآفرين كردستان(1213)-سنندج3285726سنندجصنایع دستی (بافت)
18رخساره سنندج3564090سنندجصنايع پوشاك
19روشنک33150610سنندجصنایع نساجی
20ژرفا پیام33242004سنندجفناوري ارتباطات
21ژیلا33170431سنندجصنایع دستی (بافت)
22شقایق33626163سنندجصنايع پوشاك
23کارآفرین36308434سقزامور مالی و بازرگانی
24میخک36215395سقزمراقبت و زیبایی
25مادیا محاسب36222067سقزفن­اوری اطلاعات
26آموزشگاه فجر33166639سنندجمراقبت و زیبایی
27 فرزانگان33226689سنندجفن­اوری اطلاعات
28کانون امام خمینی سنندج3288660سنندجفن­اوری اطلاعات
29آموزشگاه الهام5250230قروهخدمات آموزشی
30مریم33168846سنندجصنايع پوشاك