نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1کسری کارآفرین غرب33611196سنندجامور مالی و بازرگانی
2تکنو آموزش33166782سنندجصنايع خودرو
3انداز یارهدف33281981سنندجساختمان
4آموزشگران علوم آفاق33241797سنندجامور مالی و بازرگانی
5شیرین34540543مریوانمراقبت و زیبایی
6نیکو38232294بیجارصنايع پوشاك
7ممتاز38225476بیجارمراقبت و زیبایی
8کاردوک35532049کامیارانفناوری اطلاعات
9کانی3526480کامیاران
10نینا35524491کامیارانمراقبت و زیبایی
11مهشاد38232294بیجارصنايع پوشاك
12آموزشگاه افق33661553سنندج
13پویاتکنیک33155605سنندجالکترونیک
14ترنج33150169سنندجصنايع پوشاك
15هنرمندان کارآفرین کردستان 121333171818سنندجصنایع دستی (بافت)
16ژرفا پیام33242004سنندجفناوري ارتباطات
17ژیلا33170431سنندجصنایع دستی (بافت)
18شقایق33738482سنندجصنايع پوشاك
19کارآفرین36236615سقزامور مالی و بازرگانی
20میخک36215395سقزمراقبت و زیبایی
21مادیا محاسب36222067سقزفناوری اطلاعات
22فجر33166639سنندجمراقبت و زیبایی
23 فرزانگان33226689سنندجفناوری اطلاعات
24الهام قروه5250230قروهخدمات آموزشی
25مریم33168846سنندجصنايع پوشاك
26مرینوس33172569سنندجفرش
27ملینا33153270سنندجصنايع پوشاك
28نیلوفر33663922سنندجمراقبت و زیبایی
29هانا33231202سنندجصنایع نساجی
30زیگورات33624250سنندجمراقبت و زیبایی