نام کاربری
رمز ورود

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1ندارایانه203149کهنوجفناوری اطلاعات
2سپیده امیری32487321کرمانمراقبت و زیبایی
3المپیادنو43202180کهنوجمراقبت و زیبایی
4سادات 43367138کهنوجصنايع پوشاك
5حديث09382168013کهنوجصنايع پوشاك
6سپهر09133490865منوجانفناوری اطلاعات
7خیام43210276جیرفتفناوری اطلاعات
8فن آوران 43218595جیرفتفناوری اطلاعات
9فاطمه 43213207جیرفتصنايع پوشاك
10زهرا43292390عنبرآبادصنايع پوشاك
11الیا43214995جیرفتمراقبت و زیبایی
12آرمه32644466کرمانمراقبت و زیبایی
13کوثر43218834جیرفتصنايع پوشاك
14تکتم 43219904جیرفتصنايع پوشاك
15حریر43214338جیرفتمراقبت و زیبایی
16ساتن09133434669جیرفتصنايع پوشاك
17مسرور 2986976جیرفتصنايع پوشاك
18پریا 43211857جیرفتصنايع پوشاك
19افسانه 43290816عنبرآبادمراقبت و زیبایی
20فاطمیه43290639عنبرآبادفناوری اطلاعات
21مینو دوخت43300401منوجانصنايع پوشاك
22بانوی آفتاب0343کرمانمراقبت و زیبایی
23کاکتوس09175998154نجف شهرمراقبت و زیبایی
24آیندگان34258088رفسنجانفناوری اطلاعات
25آموزشگاه انسیه32851044کرمانصنايع پوشاك
26هیراد34186496انارفناوری اطلاعات
27هیرمند34260063رفسنجانفناوری اطلاعات
28یاسین34331873رفسنجانامور مالی و بازرگانی
29الهام09132978456کرمانصنايع پوشاك
30نوید رایانه44212434بمفناوری اطلاعات