نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1مولوی46228843جوانرودفناوری اطلاعات
2گیسیا46523556روانسرمراقبت و زیبایی
3قصرتمدن42421450قصر شیرینفناوری اطلاعات
4مدلهای زیبا 42426928قصر شیرینصنايع پوشاك
5نسیما 342422508قصر شیرینمراقبت و زیبایی
6ابتکار08345240990اسلام آبادغرببرق
7پاییزان45233788اسلام آبادغربصنایع دستی (بافت)
8ساحل45222287اسلام آبادغربمراقبت و زیبایی
9شمیم5230001اسلام آبادغربمراقبت و زیبایی
10طنین45242833اسلام آبادغربمراقبت و زیبایی
11ققنوس08345245804اسلام آبادغربصنايع پوشاك
12کتیبه45220393اسلام آبادغربامور مالی و بازرگانی
13کلبه هنر45222387اسلام آبادغربصنايع پوشاك
14مهسان45225506اسلام آبادغربخدمات آموزشی
15ناصری45228415اسلام آبادغربصنايع پوشاك
16هستی5245784اسلام آبادغربمراقبت و زیبایی
17عفیف45237107اسلام آبادغربفرش
18درسا46139100پاوهمراقبت و زیبایی
19مهارت43742013گهوارهفناوری اطلاعات
20ملائک09183352430سرپل ذهابصنايع پوشاك
21پویندگان هنر2220614سرپل ذهابصنايع پوشاك
22هنرکده8273424کرمانشاهصنايع پوشاك
23بانوی شرقی09187184876سرپل ذهابمراقبت و زیبایی
24حکیم08372236322کنگاورساختمان
25زیتون48235141کنگاورفناوری اطلاعات
26پونه48220010کنگاورمراقبت و زیبایی
27ترنج48238124کنگاورصنایع دستی (بافت)
28هوش مصنوعی38254267کرمانشاهفناوری اطلاعات
29لتکا37217823کرمانشاهصنایع چرم، پوست، خز
30کوشا34662575کرمانشاهبرق