نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1398/3/3

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1مولوی46228843جوانرودفناوری اطلاعات
2گیسیا46523556روانسرمراقبت و زیبایی
3قصرتمدن42421450قصر شیرینفناوری اطلاعات
4مدلهای زیبا 42426928قصر شیرینصنايع پوشاك
5نسیما 342422508قصر شیرینمراقبت و زیبایی
6پاییزان45233788اسلام آبادغربصنایع دستی (بافت)
7ساحل45222487اسلام آبادغربمراقبت و زیبایی
8شمیم5230001اسلام آبادغربمراقبت و زیبایی
9طنین08345242833اسلام آبادغربمراقبت و زیبایی
10کتیبه45220393اسلام آبادغربامور مالی و بازرگانی
11کلبه هنر45222387اسلام آبادغربصنايع پوشاك
12مهسان08345225506اسلام آبادغربخدمات آموزشی
13ناصری45228415اسلام آبادغربصنايع پوشاك
14هستی5245784اسلام آبادغربمراقبت و زیبایی
15عفیف45237107اسلام آبادغربفرش
16درسا7230848پاوهمراقبت و زیبایی
17مهارت43742013گهوارهفناوری اطلاعات
18ملائک09183352430سرپل ذهابصنايع پوشاك
19پویندگان هنر2220989سرپل ذهابصنايع پوشاك
20بانوی شرقی09187184876سرپل ذهابمراقبت و زیبایی
21حکیم08372236322کنگاورساختمان
22زیتون48235141کنگاورفناوری اطلاعات
23پونه48220010کنگاورمراقبت و زیبایی
24ترنج48238124کنگاورصنایع دستی (بافت)
25هوش مصنوعی38254267کرمانشاهفناوری اطلاعات
26لتکا37217823کرمانشاهصنایع چرم، پوست، خز
27کوشا34662575کرمانشاهبرق
28اندیشه37228686کرمانشاهمراقبت و زیبایی
29نیک34227924کرمانشاهالکترونیک
30دارالفنون37295139کرمانشاهفناوری اطلاعات