نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1سپيد رايانه 4080رستم آبادفناوری اطلاعات
2اندیشه سبز منجیل34643410منجیلفناوری اطلاعات
3پردازشگران اهورا منجیل34642776منجیلفناوری اطلاعات
4فجر34601603لوشانفناوری اطلاعات
5هدیه رایانه33244552رشتفناوری اطلاعات
6خوارزمی42122643آستانه اشرفیهفناوری اطلاعات
7قائم34403837آستانه اشرفیهفناوری اطلاعات
8معالی آستانه اشرفیه34555831کوچصفهانفناوری اطلاعات
9استقلالآستانه اشرفیهصنايع پوشاك
10آریان42135451آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
11ایمانی41129292آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
12آراسته42137803آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
13آفرینش5615آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
14نوین اشرفیه42121583آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
15مجتمع آموزشی عینی42126424آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
16پردیس42824589کیاشهرصنايع پوشاك
17مهدیه42821390کیاشهرصنايع پوشاك
18شاخه طوبی34400042آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
19رودبه01334400888آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
20نور34400428آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
21مروارید نو01334404464آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
22گلباران نوین34557494کوچصفهانصنايع پوشاك
23بهار33821029کوچصفهانصنايع پوشاك
24سرو ناز42122693آستانه اشرفیهمراقبت و زیبایی
25گلین42124577آستانه اشرفیهمراقبت و زیبایی
26گیشه42120884آستانه اشرفیهمراقبت و زیبایی
27سحرآرا42124276آستانه اشرفیهمراقبت و زیبایی
28مهلا01342125064آستانه اشرفیهمراقبت و زیبایی
29هزار و یک شب4492آستانه اشرفیهمراقبت و زیبایی
30گلباران42120494آستانه اشرفیهمراقبت و زیبایی