نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1سپيد رايانه 4080رستم آبادفناوری اطلاعات
2اندیشه سبز منجیل34643410منجیلفناوری اطلاعات
3پردازشگران اهورا منجیل34642776منجیلفناوری اطلاعات
4فجر34601603لوشانفناوری اطلاعات
5آ و ا ی شکیل44651253ماسال
6عصر045رضوانشهرفناوری اطلاعات
7هدیه رایانه33244552رشتفناوری اطلاعات
8خوارزمی42122643آستانه اشرفیهفناوری اطلاعات
9قائم34403837آستانه اشرفیهفناوری اطلاعات
10معالی آستانه اشرفیه34555831کوچصفهانفناوری اطلاعات
11استقلالآستانه اشرفیهصنايع پوشاك
12آریان42135451آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
13ایمانی41129292آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
14آراسته42137803آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
15آفرینش5615آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
16نوین اشرفیه42121583آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
17مجتمع آموزشی عینی42126424آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
18پردیس42824589کیاشهرصنايع پوشاك
19مهدیه42821390کیاشهرصنايع پوشاك
20شاخه طوبی34400042آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
21رودبه01334400888آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
22نور34400428آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
23مروارید نو01334404464آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
24گلباران نوین34557494کوچصفهانصنايع پوشاك
25بهار33821029کوچصفهانصنايع پوشاك
26سرو ناز42122693آستانه اشرفیهمراقبت و زیبایی
27گلین42124577آستانه اشرفیهمراقبت و زیبایی
28گیشه42120884آستانه اشرفیهمراقبت و زیبایی
29سحرآرا42124276آستانه اشرفیهمراقبت و زیبایی
30مهلا01342125064آستانه اشرفیهمراقبت و زیبایی