لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1سپيد رايانه 4080رستم آبادفناوری اطلاعات
2پردازشگران اهورا منجیل34642776منجیلفناوری اطلاعات
3فجر34601603لوشانفناوری اطلاعات
4هدیه رایانه33244552رشتفناوری اطلاعات
5خوارزمی42122643آستانه اشرفیهفناوری اطلاعات
6قائم34403837آستانه اشرفیهفناوری اطلاعات
7استقلالآستانه اشرفیهصنايع پوشاك
8ایمانی41129292آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
9آراسته42137803آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
10آفرینش5615آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
11نوین اشرفیه42121583آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
12مجتمع آموزشی عینی42126424آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
13پردیس42824589کیاشهرصنايع پوشاك
14مهدیه42821390کیاشهرصنايع پوشاك
15شاخه طوبی34400042آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
16نور34400428آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
17مروارید نو01334404464آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
18گلباران نوین34557494کوچصفهانصنايع پوشاك
19بهار33821029کوچصفهانصنايع پوشاك
20سرو ناز42122693آستانه اشرفیهمراقبت و زیبایی
21گلین42124577آستانه اشرفیهمراقبت و زیبایی
22سحرآرا42124276آستانه اشرفیهمراقبت و زیبایی
23مهلا01342125064آستانه اشرفیهمراقبت و زیبایی
24هزار و یک شب4492آستانه اشرفیهمراقبت و زیبایی
25گلباران42120494آستانه اشرفیهمراقبت و زیبایی
26پریان42821459کیاشهرمراقبت و زیبایی
27گیسو شمال33751920رشتمراقبت و زیبایی
28سپنتا42820940کیاشهرمراقبت و زیبایی
29نایس34563225لولمانمراقبت و زیبایی
30گل کوه5224277کوچصفهانمراقبت و زیبایی