نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1398/3/1

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1سپيد رايانه 4080رستم آبادفناوری اطلاعات
2اندیشه سبز منجیل34643410منجیلفناوری اطلاعات
3پردازشگران اهورا منجیل34642776منجیلفناوری اطلاعات
4فجر34601603لوشانفناوری اطلاعات
5هدیه33244552رشتفناوری اطلاعات
6خوارزمی42122643آستانه اشرفیهفناوری اطلاعات
7قائم34403837آستانه اشرفیهفناوری اطلاعات
8معالی آستانه اشرفیه34555831کوچصفهانفناوری اطلاعات
9استقلالآستانه اشرفیهصنايع پوشاك
10ایمانی41129292آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
11آراسته42137803آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
12آفرینش5615آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
13نوین اشرفیه42121583آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
14مجتمع آموزشی عینی42126424آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
15پردیس42824589کیاشهرصنايع پوشاك
16مهدیه42821390کیاشهرصنايع پوشاك
17شاخه طوبی آستانه اشرفیه34400042آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
18رودبه01334400888آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
19نور34400428آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
20مروارید نو01334404464آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
21گلباران نوین34557494کوچصفهانصنايع پوشاك
22بهار33821029کوچصفهانصنايع پوشاك
23سرو ناز42122693آستانه اشرفیهمراقبت و زیبایی
24گلین42124577آستانه اشرفیهمراقبت و زیبایی
25گیشه42120884آستانه اشرفیهمراقبت و زیبایی
26سحرآرا42124276آستانه اشرفیهمراقبت و زیبایی
27مهلا01342125064آستانه اشرفیهمراقبت و زیبایی
28هزار و یک شب4492آستانه اشرفیهمراقبت و زیبایی
29گلباران42120494آستانه اشرفیهمراقبت و زیبایی
30پریان42821459کیاشهرمراقبت و زیبایی