نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/11/3

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1سپيد رايانه 4080رستم آبادفن­اوری اطلاعات
2اندیشه سبز منجیل (برادران و خواهران)34643410منجیلفن­اوری اطلاعات
3پردازشگران اهورا منجیل34642776منجیلفن­اوری اطلاعات
4فجر1603لوشانامور مالی و بازرگانی
5هدیه33244552رشتفن­اوری اطلاعات
6خوارزمی42122643آستانه اشرفیهفن­اوری اطلاعات
7قائم34403837آستانه اشرفیهفن­اوری اطلاعات
8معالی آستانه اشرفیه34555831کوچصفهانفن­اوری اطلاعات
9استقلال42123264آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
10ایمانی42129292آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
11آراسته42137803آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
12آفرینش42125615آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
13نوین اشرفیه42121583آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
14مجتمع آموزشی عینی42126424آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
15پردیس42824589کیاشهرصنايع پوشاك
16مهدیه42821390کیاشهرصنايع پوشاك
17شاخه طوبی آستانه اشرفیه34400042آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
18رودبه01334400888آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
19نور34400428آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
20مرواریدنو01334404464آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
21گلباران نوین01325227494کوچصفهانصنايع پوشاك
22بهار33821029کوچصفهانصنايع پوشاك
23سرو ناز42122693آستانه اشرفیهمراقبت و زیبایی
24گلین42124577آستانه اشرفیهمراقبت و زیبایی
25گیشه42120884آستانه اشرفیهمراقبت و زیبایی
26سحرآرا42124276آستانه اشرفیهمراقبت و زیبایی
27مهلا01342125064آستانه اشرفیهمراقبت و زیبایی
28هزار و یک شب42124492آستانه اشرفیهمراقبت و زیبایی
29گلباران42120494آستانه اشرفیهمراقبت و زیبایی
30پریان42821459کیاشهرمراقبت و زیبایی