نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1گلپوش52243055چالوسصنايع پوشاك
2پسندیده52227435چالوسصنايع پوشاك
3آرتین52219027چالوسساختمان
4تینارز09392008468چالوسصنايع پوشاك
5پریما52241700چالوسصنايع پوشاك
6طبرستان نوین52247322چالوسمعماری
7ثمر52220363چالوسامور مالی و بازرگانی
8مبنا52246120چالوسفناوری اطلاعات
9ماندگار52221090چالوسفرش
10یگانه52245951چالوسخدمات تغذيه اي
11پژوهش52245888چالوسفناوری اطلاعات
12سپندرایانه52218983چالوسفناوری اطلاعات
13طبرستان52286001چالوسفناوری اطلاعات
14پیشرو52227692چالوسامور مالی و بازرگانی
15ستایش 52223897چالوسمراقبت و زیبایی
16عروشا52229098چالوسمراقبت و زیبایی
17ماوراء دانش52217453چالوسفناوری اطلاعات
18پاسارگاد نوین2211610چالوسفناوری اطلاعات
19آسمان34738469نکافناوری اطلاعات
20آویسا52244956چالوسمراقبت و زیبایی
21کارا34724985نکافناوری اطلاعات
22نگار سیستم34744199نکاخدمات آموزشی
23هوشمند رایانه34721561نکافناوری اطلاعات
24آنا34721007نکامراقبت و زیبایی
25پریا44405159نکامراقبت و زیبایی
26پرند نو34720509نکامراقبت و زیبایی
27رخساره34723460نکامراقبت و زیبایی
28سوین34722224نکامراقبت و زیبایی
29سبزه34726424نکامراقبت و زیبایی
30آوا34740456نکاصنايع پوشاك