لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1گلپوش52243055چالوسصنايع پوشاك
2پسندیده52227435چالوسصنايع پوشاك
3آرتین52219027چالوسساختمان
4بنت الهدی52248910چالوسصنايع پوشاك
5تینارز09392008468چالوسصنايع پوشاك
6پریما52241700چالوسصنايع پوشاك
7نیلوفر52223897چالوسصنایع غذایی
8طبرستان نوین52247322چالوسمعماری
9ثمر52220363چالوسامور مالی و بازرگانی
10آموزشگاه مبناچالوسفناوری اطلاعات
11ماندگار52221090چالوسفرش
12یگانه52245951چالوسخدمات تغذيه اي
13پژوهش52245888چالوسفناوری اطلاعات
14ویوگ 52324718چالوسفناوری اطلاعات
15طبرستان52286001چالوسفناوری اطلاعات
16پیشرو52227692چالوسامور مالی و بازرگانی
17پریناز9362013712تنکابنمراقبت و زیبایی
18دیبا52210208چالوسمراقبت و زیبایی
19نگار52223854چالوسمراقبت و زیبایی
20ماوراء دانش52217453چالوسفناوری اطلاعات
21پاسارگاد نوین2211610چالوسفناوری اطلاعات
22آسمان34738469نکافناوری اطلاعات
23آویسا52244956چالوسمراقبت و زیبایی
24کارا34720596نکافناوری اطلاعات
25نگار سیستم34744199نکافناوری اطلاعات
26هوشمند رایانه34721561نکافناوری اطلاعات
27ساناز34721007نکامراقبت و زیبایی
28پریا44405159نکامراقبت و زیبایی
29پرند نو34720509نکامراقبت و زیبایی
30پرنیان34727791نکامراقبت و زیبایی