لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1اندیشه46229000خمینفناوری اطلاعات
2سادات32239163اراکصنايع پوشاك
3عصر هنر32779162اراکصنايع پوشاك
4الوند32246122اراکصنايع پوشاك
5پرستو32766100اراکصنايع پوشاك
6عرفان33131832اراکصنايع پوشاك
7قاصدک32233411اراکمراقبت و زیبایی
8گلشید34025058اراکمراقبت و زیبایی
9دلارا33251793اراکمراقبت و زیبایی
10رضا33254790اراکالکترونیک
11کبریا32245084اراکمراقبت و زیبایی
12ظفری32211537اراکطلا و جواهرسازی
13عادله32275544اراکصنایع دستی (دوختهای سنتی)
14البرز32228477اراکمراقبت و زیبایی
15آریا32243643اراکفناوری اطلاعات
16لجور08634131111اراکبهداشت و ایمنی
17حجاب آرا33135457اراکمراقبت و زیبایی
18پیرایه32216703اراکمراقبت و زیبایی
19شاهکار32268425اراکمراقبت و زیبایی
20پائیزان33665299اراکهنرهای تجسمی
21مهران32249427اراکصنایع دستی (دوختهای سنتی)
22ماه چهره32235282اراکمراقبت و زیبایی
23سیمین4056651اراکصنايع دستي(چوب‘فلز‘سفال‘چاپ‘سنگ‘شيشه‘چرم)
24نوین مهارت08632237648اراککنترل و ابزار دقیق
25ولیعصر32245669اراکالکترونیک
26رزاق32214813اراکصنایع چرم، پوست، خز
27طرفه33682113اراکصنايع پوشاك
28گلسا46223266خمینمراقبت و زیبایی
29نسترن46330595خمینصنايع پوشاك
30عقیق46227208خمینصنايع پوشاك