نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1اندیشه46229000خمینفناوری اطلاعات
2سادات32239163اراکصنايع پوشاك
3عصر هنر32779162اراکصنايع پوشاك
4نیلوفر33133934اراکمراقبت و زیبایی
5الوند32246122اراکصنايع پوشاك
6پرستو32766100اراکصنايع پوشاك
7عرفان33131832اراکصنايع پوشاك
8قاصدک32236434اراکمراقبت و زیبایی
9ارکیده2271988اراکمراقبت و زیبایی
10بهاران3222488اراکمراقبت و زیبایی
11گلشید34025058اراکمراقبت و زیبایی
12دلارا33251793اراکمراقبت و زیبایی
13ماهان32228103اراکمراقبت و زیبایی
14رضا33254790اراکالکترونیک
15ستارگان33120388اراکصنايع پوشاك
16کبریا32245084اراکمراقبت و زیبایی
17نسیم34053509اراکصنايع پوشاك
18ظفری32216949اراکطلا و جواهرسازی
19عادله32275544اراکصنایع دستی (دوختهای سنتی)
20البرز32228477اراکمراقبت و زیبایی
21رنگارنگ33135632اراکصنايع پوشاك
22آریا32243643اراکامور مالی و بازرگانی
23حجاب آرا33135457اراکمراقبت و زیبایی
24تندیس33174719تهرانصنايع پوشاك
25پیرایه32216703اراکمراقبت و زیبایی
26دیانا32760149اراکمراقبت و زیبایی
27شاهکار33289403اراکمراقبت و زیبایی
28پائیزان33665299اراکهنرهای تجسمی
29مهران32249427اراکصنايع پوشاك
30ماه چهره32235282اراکمراقبت و زیبایی