نام کاربری
رمز ورود

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1اندیشه46229000خمینفناوری اطلاعات
2سادات32239163اراکصنايع پوشاك
3عصر هنر32779162اراکصنايع پوشاك
4الوند32246122اراکصنايع پوشاك
5پرستو32766100اراکصنايع پوشاك
6عرفان33131832اراکصنايع پوشاك
7قاصدک32236434اراکمراقبت و زیبایی
8ارکیده2271988اراکمراقبت و زیبایی
9گلشید34025058اراکمراقبت و زیبایی
10دلارا33251793اراکمراقبت و زیبایی
11رضا33254790اراکالکترونیک
12ستارگان33120388اراکصنايع پوشاك
13کبریا32245084اراکمراقبت و زیبایی
14نسیم34053509اراکصنايع پوشاك
15عادله32275544اراکصنایع دستی (دوختهای سنتی)
16البرز32228477اراکمراقبت و زیبایی
17آریا32243643اراکفناوری اطلاعات
18لجور08634131111اراکبهداشت و ایمنی
19پیرایه32216703اراکمراقبت و زیبایی
20شاهکار32268425اراکمراقبت و زیبایی
21پائیزان33665299اراکهنرهای تجسمی
22مهران32249427اراکصنایع دستی (دوختهای سنتی)
23ماه چهره32235282اراکمراقبت و زیبایی
24سیمین4056651اراکصنايع دستي(چوب‘فلز‘سفال‘چاپ‘سنگ‘شيشه‘چرم)
25نوین مهارت08632237648اراککنترل و ابزار دقیق
26ولیعصر32245669اراکالکترونیک
27طرفه33676181اراکصنايع پوشاك
28گلسا46223266خمینمراقبت و زیبایی
29نسترن46330595خمینصنايع پوشاك
30عقیق46227208خمینصنايع پوشاك