نام کاربری
رمز ورود

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1اندیشه46229000خمینفناوری اطلاعات
2سادات32239163اراکصنايع پوشاك
3عصر هنر32779162اراکصنايع پوشاك
4الوند32246122اراکصنايع پوشاك
5پرستو32766100اراکصنايع پوشاك
6عرفان33131832اراکصنايع پوشاك
7قاصدک32233411اراکمراقبت و زیبایی
8ارکیده2271988اراکمراقبت و زیبایی
9گلشید34025058اراکمراقبت و زیبایی
10دلارا33251793اراکمراقبت و زیبایی
11رضا33254790اراکالکترونیک
12ستارگان33120388اراکصنايع پوشاك
13کبریا32245084اراکمراقبت و زیبایی
14نسیم34053509اراکصنايع پوشاك
15ظفری32211537اراکطلا و جواهرسازی
16عادله32275544اراکصنایع دستی (دوختهای سنتی)
17البرز32228477اراکمراقبت و زیبایی
18آریا32243643اراکفناوری اطلاعات
19لجور08634131111اراکبهداشت و ایمنی
20حجاب آرا33135457اراکمراقبت و زیبایی
21پیرایه32216703اراکمراقبت و زیبایی
22شاهکار32268425اراکمراقبت و زیبایی
23پائیزان33665299اراکهنرهای تجسمی
24مهران32249427اراکصنایع دستی (دوختهای سنتی)
25ماه چهره32235282اراکمراقبت و زیبایی
26سیمین4056651اراکصنايع دستي(چوب‘فلز‘سفال‘چاپ‘سنگ‘شيشه‘چرم)
27نوین مهارت08632237648اراککنترل و ابزار دقیق
28ولیعصر32245669اراکالکترونیک
29رزاق32214813اراکصنایع چرم، پوست، خز
30طرفه33676181اراکصنايع پوشاك