نام کاربری
رمز ورود

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1مائده35227382کبودرآهنگصنايع پوشاك
2ماهاگون35229828کبودرآهنگمراقبت و زیبایی
3بوعلی35221548کبودرآهنگفناوری اطلاعات
4ملیکا36222345رزنمراقبت و زیبایی
5چهره سازان08133115621اسدآبادمراقبت و زیبایی
6پیوند33134193اسدآبادمراقبت و زیبایی
7شادی34503977بهارمراقبت و زیبایی
8آموزش34502558بهارفرش
9ساینا34622562صالح آبادصنايع پوشاك
10پریا34925775تویسرکانمراقبت و زیبایی
11اسراء34295837همدانصنايع پوشاك
12فدکتویسرکانصنايع پوشاك
13غزال34923722تویسرکانمراقبت و زیبایی
14 معنوی32516564همدانصنايع پوشاك
15یاهو32224607ملایرمعماری
16پرستو38280257همدانصنايع پوشاك
17مهدیس32641808همدانصنايع پوشاك
18باران38346073همدانصنايع پوشاك
19دیبا38377199همدانصنايع پوشاك
20سپهر رایان2220029ملایرامور مالی و بازرگانی
21نیک پرداز32221852ملایرفناوری اطلاعات
22طنین32222004ملایرمراقبت و زیبایی
23برنا32227931ملایرمراقبت و زیبایی
24آرمیتی32251062ملایرمراقبت و زیبایی
25پاگلی38327428همدانصنايع پوشاك
26چهره پردازان32228616ملایرمراقبت و زیبایی
27متین32528026همدانصنايع پوشاك
28تینا32226347ملایرمراقبت و زیبایی
29گل آرای یزدی32274122ملایر
30سرو ناز33223825نهاوندمراقبت و زیبایی