نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1مائده35227382کبودرآهنگصنايع پوشاك
2ماهاگون35229828کبودرآهنگمراقبت و زیبایی
3بوعلی35221548کبودرآهنگفناوری اطلاعات
4ملیکا36222345رزنمراقبت و زیبایی
5چهره سازان08133115621اسدآبادمراقبت و زیبایی
6پیوند33134193اسدآبادمراقبت و زیبایی
7تستهمدان
8شادی34503977بهارمراقبت و زیبایی
9آموزش34502558بهارفرش
10ساینا34622562صالح آبادصنايع پوشاك
11پریا34925775تویسرکانمراقبت و زیبایی
12اسراء34295837همدانصنايع پوشاك
13غزال34923722تویسرکانمراقبت و زیبایی
14 معنوی32516564همدانصنايع پوشاك
15یاهو32224607ملایرمعماری
16روبان38273583همدانصنايع پوشاك
17پرستو38280257همدانصنايع پوشاك
18 اندیشمند34926944تویسرکانفناوری اطلاعات
19مهدیس32641808همدانصنايع پوشاك
20باران38346073همدانصنايع پوشاك
21دیبا38377199همدانصنايع پوشاك
22سپهر رایان2220029ملایرامور مالی و بازرگانی
23نیک پرداز32221852ملایرفناوری اطلاعات
24مدرسان شریف32255722ملایرفناوري ارتباطات
25طنین32222004ملایرمراقبت و زیبایی
26برنا32227931ملایرمراقبت و زیبایی
27آرمیتی32251062ملایرمراقبت و زیبایی
28پاگلی38327428همدانصنايع پوشاك
29چهره پردازان32228616ملایرمراقبت و زیبایی
30متین32528026همدانصنايع پوشاك