نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/12/27

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1مائده35227382کبودرآهنگصنايع پوشاك
2ماهاگون35224700کبودرآهنگمراقبت و زیبایی
3بوعلی35221548کبودرآهنگفناوری اطلاعات
4ملیکا36222345رزنمراقبت و زیبایی
5چهره سازان33130399اسدآبادمراقبت و زیبایی
6پیوند33134193اسدآبادمراقبت و زیبایی
7یاسین34500056بهارصنايع پوشاك
8شادی34503977بهارمراقبت و زیبایی
9آموزش34502558بهارفرش
10ساینا34622562صالح آبادصنايع پوشاك
11پریا34925775تویسرکانمراقبت و زیبایی
12اسراء34295837همدانصنايع پوشاك
13فدک34948436تویسرکانصنايع پوشاك
14غزال34923722تویسرکانمراقبت و زیبایی
15 معنوی32516564همدانصنايع پوشاك
16یاهو32225234ملایرمعماری
17روبان38273583همدانصنايع پوشاك
18پرستو09378605374همدانصنايع پوشاك
19 اندیشمند34926944تویسرکانفناوری اطلاعات
20جامه56070516تهرانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
21مهدیس32641808همدانصنايع پوشاك
22باران38346073همدانصنايع پوشاك
23دیبا38377199همدانصنايع پوشاك
24سپهر رایان2220029ملایرامور مالی و بازرگانی
25نیک پرداز32221852ملایرفناوری اطلاعات
26مدرسان شريف32223554ملایرفناوري ارتباطات
27طنین32222004ملایرمراقبت و زیبایی
28برنا32227931ملایرمراقبت و زیبایی
29آرمیتی32251062ملایرمراقبت و زیبایی
30پاگلی38327428همدانصنايع پوشاك