نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1مائده35227382کبودرآهنگصنايع پوشاك
2ماهاگون35224700کبودرآهنگمراقبت و زیبایی
3بوعلی35221548کبودرآهنگفناوری اطلاعات
4ملیکا36222345رزنمراقبت و زیبایی
5چهره سازان33130399اسدآبادمراقبت و زیبایی
6پیوند33134193اسدآبادمراقبت و زیبایی
7یاسین34500056بهارصنايع پوشاك
8گلشن34501995بهارصنايع پوشاك
9شادی34503977بهارمراقبت و زیبایی
10آموزش34502558بهارفرش
11ساینا34622562صالح آبادصنايع پوشاك
12پریا34925775تویسرکانمراقبت و زیبایی
13اسراء34295837همدانصنايع پوشاك
14فدک34948436تویسرکانصنايع پوشاك
15غزال34923722تویسرکانمراقبت و زیبایی
16 معنوی32516564همدانصنايع پوشاك
17یاهو32224607ملایرمعماری
18روبان38273583همدانصنايع پوشاك
19پرستو09378605374همدانصنايع پوشاك
20 اندیشمند34926944تویسرکانفناوری اطلاعات
21جامه56070516تهرانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
22مهدیس32641808همدانصنايع پوشاك
23باران38346073همدانصنايع پوشاك
24دیبا38377199همدانصنايع پوشاك
25سپهر رایان2220029ملایرامور مالی و بازرگانی
26نیک پرداز32221852ملایرفناوری اطلاعات
27مدرسان شريف32223554ملایرفناوري ارتباطات
28طنین32222004ملایرمراقبت و زیبایی
29برنا32227931ملایرمراقبت و زیبایی
30آرمیتی32251062ملایرمراقبت و زیبایی