نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1مائده35227382کبودرآهنگصنايع پوشاك
2ماهاگون35229828کبودرآهنگمراقبت و زیبایی
3بوعلی35221548کبودرآهنگفناوری اطلاعات
4ملیکا36222345رزنمراقبت و زیبایی
5چهره سازان08133115621اسدآبادمراقبت و زیبایی
6پیوند33134193اسدآبادمراقبت و زیبایی
7تستهمدان
8شادی34503977بهارمراقبت و زیبایی
9آموزش34502558بهارفرش
10ساینا34622562صالح آبادصنايع پوشاك
11پریا34925775تویسرکانمراقبت و زیبایی
12اسراء34295837همدانصنايع پوشاك
13فدکتویسرکانصنايع پوشاك
14غزال34923722تویسرکانمراقبت و زیبایی
15 معنوی32516564همدانصنايع پوشاك
16یاهو32224607ملایرمعماری
17روبان38273583همدانصنايع پوشاك
18پرستو38280257همدانصنايع پوشاك
19 اندیشمند34926944تویسرکانفناوری اطلاعات
20مهدیس32641808همدانصنايع پوشاك
21باران38346073همدانصنايع پوشاك
22دیبا38377199همدانصنايع پوشاك
23سپهر رایان2220029ملایرامور مالی و بازرگانی
24نیک پرداز32221852ملایرفناوری اطلاعات
25مدرسان شریف32255722ملایرفناوري ارتباطات
26طنین32222004ملایرمراقبت و زیبایی
27برنا32227931ملایرمراقبت و زیبایی
28آرمیتی32251062ملایرمراقبت و زیبایی
29پاگلی38327428همدانصنايع پوشاك
30چهره پردازان32228616ملایرمراقبت و زیبایی