نام کاربری
رمز ورود

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1آرنا36240290یزدمراقبت و زیبایی
2ستاره شب37222484یزدمراقبت و زیبایی
3تارا37227795یزدمراقبت و زیبایی
4حریرسبز36204888یزدصنايع پوشاك
5ملیکا35255287یزدمراقبت و زیبایی
6نافع36201856یزدمراقبت و زیبایی
7آریاچهر36213298یزدمراقبت و زیبایی
8موژان طلایی35232554یزدمراقبت و زیبایی
9آفرينا38208184یزدمراقبت و زیبایی
10طاووس37227685یزدمراقبت و زیبایی
11آیدا36214258یزدمراقبت و زیبایی
12افروز38268711یزدمراقبت و زیبایی
13افسانه35230313یزدمراقبت و زیبایی
14ریحان35219399شاهدیهصنايع پوشاك
15افسون38206863یزدمراقبت و زیبایی
16آترین37258063یزدمراقبت و زیبایی
17افق طلایی38231684یزدمراقبت و زیبایی
18الماس شهر38283060یزدمراقبت و زیبایی
19مهرآفرین38244359یزدمراقبت و زیبایی
20الهه ناز36244467یزدمراقبت و زیبایی
21مهرانه35236108یزدمراقبت و زیبایی
22بانو38225789حمیدیامراقبت و زیبایی
23مهلا36284015یزدمراقبت و زیبایی
24بانوی گلها35235397یزدمراقبت و زیبایی
25برلیان35250688یزدمراقبت و زیبایی
26مهیا36254614یزدمراقبت و زیبایی
27بهنگار36208036یزدمراقبت و زیبایی
28زمرد6236585یزدصنايع پوشاك
29میخک طلایی38244599یزدمراقبت و زیبایی
30مینا35215186شاهدیهمراقبت و زیبایی