لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1آرنا36240290یزدمراقبت و زیبایی
2ستاره شب37222484یزدمراقبت و زیبایی
3تارا37227795یزدمراقبت و زیبایی
4راز زیبایی38247172یزدمراقبت و زیبایی
5حریرسبز36204888یزدصنايع پوشاك
6ملیکا35255287یزدمراقبت و زیبایی
7نافع36201856یزدمراقبت و زیبایی
8آریاچهر36213298یزدمراقبت و زیبایی
9موژان طلایی35232554یزدمراقبت و زیبایی
10طاووس35213950یزدمراقبت و زیبایی
11آیدا36214258یزدمراقبت و زیبایی
12افروز38268711یزدمراقبت و زیبایی
13افسانه35230313یزدمراقبت و زیبایی
14ریحان35219399شاهدیهصنايع پوشاك
15افسون38206863یزدمراقبت و زیبایی
16مهرآرا36239649یزدمراقبت و زیبایی
17پیچک مو36208903یزدمراقبت و زیبایی
18افق طلایی38231684یزدمراقبت و زیبایی
19الماس38256393یزدمراقبت و زیبایی
20مهرآفرین38244359یزدمراقبت و زیبایی
21مهرانه35236108یزدمراقبت و زیبایی
22بانو38230406حمیدیامراقبت و زیبایی
23مهلا36284015یزدمراقبت و زیبایی
24بانوی گلها35235397یزدمراقبت و زیبایی
25برلیان35250688یزدمراقبت و زیبایی
26مهیا36254614یزدمراقبت و زیبایی
27لعل35258594یزدمراقبت و زیبایی
28بهنگار36208036یزدمراقبت و زیبایی
29زمرد6236585یزدصنايع پوشاك
30میخک طلایی38244599یزدمراقبت و زیبایی