نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1الماس شهر38283060یزدمراقبت و زیبایی
2مهرآفرین38244359یزدمراقبت و زیبایی
3الهه ناز36244467یزدمراقبت و زیبایی
4مهرانه35236108یزدمراقبت و زیبایی
5بانو38225789حمیدیامراقبت و زیبایی
6مهلا36284015یزدمراقبت و زیبایی
7بانوی گلها35235397یزدمراقبت و زیبایی
8برلیان35250688یزدمراقبت و زیبایی
9مهیا36254614یزدمراقبت و زیبایی
10شاه پسند03538340265یزدمراقبت و زیبایی
11بهنگار36208036یزدمراقبت و زیبایی
12زمرد6236585یزدصنايع پوشاك
13میخک طلایی38244599یزدمراقبت و زیبایی
14مینا35215186شاهدیهمراقبت و زیبایی
15نازخاتون35282945یزدمراقبت و زیبایی
16نازرخ38219791یزدمراقبت و زیبایی
17زیبا35251881یزدصنايع پوشاك
18نازیلا36290331یزدمراقبت و زیبایی
19زینبیه36222907یزدصنايع پوشاك
20ناوک38233191حمیدیامراقبت و زیبایی
21ساتن گل36257927یزدصنايع پوشاك
22نگاران35258708یزدمراقبت و زیبایی
23ساحل35269808یزدصنايع پوشاك
24نگین صدرا37226931یزدمراقبت و زیبایی
25پریچهر37260553یزدمراقبت و زیبایی
26نگین35248289یزدمراقبت و زیبایی
27پگاه38238808یزدمراقبت و زیبایی
28سرمه طلایی0یزدصنايع پوشاك
29پولک طلائی37211485یزدمراقبت و زیبایی
30نگین طلایی35239772یزدمراقبت و زیبایی