نام کاربری
رمز ورود

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1تاک45225000شاهین شهرصنايع پوشاك
2ابریشم 36245804اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
3نگارگل32408908اصفهانهنرهای تجسمی
4عدالت خواهاصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
5نگرش35816130اصفهانفناوری اطلاعات
6نگین هنر34453620اصفهانمراقبت و زیبایی
7ساحارااصفهانصنايع پوشاك
8نمونه35814068اصفهانصنايع پوشاك
9ساحل نو32311319اصفهانمراقبت و زیبایی
10عصر طلایی 34458208اصفهانمراقبت و زیبایی
11سادات34518719اصفهانصنايع پوشاك
12ساربان پایدار32651018اصفهانطلا و جواهرسازی
13نوژان35281981اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
14نوسال32601763اصفهانصنايع پوشاك
15نوین دوخت09139001924اصفهانصنايع پوشاك
16ساقدوش35680872اصفهانمراقبت و زیبایی
17نیک رو 34376004اصفهانمراقبت و زیبایی
18لاجورد34401871اصفهانصنايع پوشاك
19نیک سان36243688اصفهانصنايع پوشاك
20نیک ناز37850946اصفهانصنايع پوشاك
21سامه 32316906اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
22لاوین 32661221اصفهانمراقبت و زیبایی
23نیکان36300375اصفهانمراقبت و زیبایی
24نیکبخت34723830اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
25نیکرخ32619124اصفهانمراقبت و زیبایی
26نیلگون 32352709اصفهانمراقبت و زیبایی
27نیلوفر صحرا37741183اصفهانخدمات تغذيه اي
28سایا34437981اصفهانصنايع پوشاك
29عقیق نو32259373اصفهانمراقبت و زیبایی
30چشمک32665103اصفهانمراقبت و زیبایی