نام کاربری
رمز ورود

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1بانوی پارسی 34529558اصفهانمراقبت و زیبایی
2تاک45225000شاهین شهرصنايع پوشاك
3ابریشم 36245804اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
4نگارگل32408908اصفهانهنرهای تجسمی
5شیوا36281481اصفهانمراقبت و زیبایی
6عدالت خواهاصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
7نگرش35816130اصفهانفناوری اطلاعات
8نگین هنر34453620اصفهانمراقبت و زیبایی
9ساحارااصفهانصنايع پوشاك
10نمونه35814068اصفهانصنايع پوشاك
11ساحل نو32311319اصفهانمراقبت و زیبایی
12عصر طلایی 34458208اصفهانمراقبت و زیبایی
13سادات34518719اصفهانصنايع پوشاك
14ساربان پایدار32651018اصفهانطلا و جواهرسازی
15نوژان35281981اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
16نوسال32601763اصفهانصنايع پوشاك
17نوین دوخت09139001924اصفهانصنايع پوشاك
18ساقدوش35680872اصفهانمراقبت و زیبایی
19نیک رو 34376004اصفهانمراقبت و زیبایی
20لاجورد34401871اصفهانصنايع پوشاك
21نیک سان36243688اصفهانصنايع پوشاك
22نیک ناز37850946اصفهانصنايع پوشاك
23سامه 32316906اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
24لاوین 32661221اصفهانمراقبت و زیبایی
25نیکان36300375اصفهانمراقبت و زیبایی
26نیکبخت34723830اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
27نیکرخ32619124اصفهانمراقبت و زیبایی
28نیلگون 32352709اصفهانمراقبت و زیبایی
29نیلوفر صحرا37741183اصفهانخدمات تغذيه اي
30عقیق نو32259373اصفهانمراقبت و زیبایی