لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1بانو معمار36651066اصفهانمراقبت و زیبایی
2ابریشم 36245804اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
3ادریس32603853اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
4نگارگل32364539اصفهانهنرهای تجسمی
5عدالت خواهاصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
6نگرش35816130اصفهانفناوری اطلاعات
7نگین هنر34453620اصفهانمراقبت و زیبایی
8ساحارااصفهانصنايع پوشاك
9نمونه35814068اصفهانصنايع پوشاك
10کارا33365166اصفهانصنايع خودرو
11ساحل نو32311319اصفهانمراقبت و زیبایی
12سادات34518719اصفهانصنايع پوشاك
13ساربان پایدار32651018اصفهانطلا و جواهرسازی
14نوژان35281981اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
1532601763اصفهانصنايع پوشاك
16نوین دوخت09139001924اصفهانصنايع پوشاك
17ساقدوش35680872اصفهانمراقبت و زیبایی
18نیک رو 34376004اصفهانمراقبت و زیبایی
19لاجورد34401871اصفهانصنايع پوشاك
20نیک سان36243688اصفهانصنايع پوشاك
21نیک ناز37850946اصفهانصنايع پوشاك
22سامه 32316906اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
23لاوین 32661221اصفهانمراقبت و زیبایی
24نیکان36300375اصفهانمراقبت و زیبایی
25نیکبخت34723830اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
26نیکرخ32621537اصفهانمراقبت و زیبایی
27نیلوفر صحرا37741183اصفهانخدمات تغذيه اي
28عقیق نو32259373اصفهانمراقبت و زیبایی
29چشمک32665103اصفهانمراقبت و زیبایی
30سایه36813107بهارستانمراقبت و زیبایی