نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1اباصالح المهدی34711081اصفهانصنايع پوشاك
2ابریشم 36245804اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
3ادریس32603853اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
4نگارگل32408908اصفهانهنرهای تجسمی
5عدالت خواهاصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
6نگرش35816130اصفهانفناوری اطلاعات
7نگین هنر34453620اصفهانمراقبت و زیبایی
8نمونه35814068اصفهانصنايع پوشاك
9عصر جدید32279421اصفهانصنايع پوشاك
10ساحل نو32311319اصفهانمراقبت و زیبایی
11عصر طلایی 34458208اصفهانمراقبت و زیبایی
12سادات34518719اصفهانصنايع پوشاك
13ساربان پایدار32651018اصفهانصنايع دستي(چوب‘فلز‘سفال‘چاپ‘سنگ‘شيشه‘چرم)
14نوژان35281981اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
15نوسال32601763اصفهانصنايع پوشاك
16نوین دوخت09139001924اصفهانصنايع پوشاك
17ساقدوش35680872اصفهانمراقبت و زیبایی
18نیشکر32678590اصفهانخدمات تغذيه اي
19نیک رو 34376004اصفهانمراقبت و زیبایی
20لاجورد34401871اصفهانصنايع پوشاك
21نیک سان36243688اصفهانصنايع پوشاك
22نیک ناز37850946اصفهانصنايع پوشاك
23لاله اصفهان32289605اصفهانمراقبت و زیبایی
24سامه 32316906اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
25لاوین 32661221اصفهانمراقبت و زیبایی
26نیکان36300375اصفهانمراقبت و زیبایی
27نیکبخت34723830اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
28جویندگان هنر35280848اصفهانصنايع پوشاك
29نیکرخ32615372اصفهانمراقبت و زیبایی
30نیلگون 32352709اصفهانمراقبت و زیبایی