نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/11/3

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1ساربان پایدار32651018اصفهانطلا و جواهرسازی
2نوژان35281981اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
3نوسال32601763اصفهانصنايع پوشاك
4نوین دوخت09139001924اصفهانصنايع پوشاك
5ساقدوش35680872اصفهانمراقبت و زیبایی
6نیشکر35679036اصفهانخدمات تغذيه اي
7نیک رو 34376004اصفهانمراقبت و زیبایی
8لاجورد34420888اصفهانصنايع پوشاك
9سامانه گستر کاوشگزان32672753اصفهانساختمان
10نیک سان36243688اصفهانصنايع پوشاك
11نیک ناز37850946اصفهانصنايع پوشاك
12لاله اصفهان32289605اصفهانمراقبت و زیبایی
13سامه 32316906اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
14لاوین 32661221اصفهانمراقبت و زیبایی
15نيكان32615372اصفهانمراقبت و زیبایی
16نيكبخت34723830اصفهانصنايع پوشاك
17جویندگان هنر35262976اصفهانصنايع پوشاك
18نیکرخ32615372اصفهانمراقبت و زیبایی
19نیلگون 32352709اصفهانمراقبت و زیبایی
20نیلوفر صحرا37741183اصفهانخدمات تغذيه اي
21عقیق نو32259373اصفهانمراقبت و زیبایی
22جيران7386588کیشمراقبت و زیبایی
23واژه 37774506اصفهانخدمات آموزشی
24چشمک32665103اصفهانمراقبت و زیبایی
25سایه36813107بهارستانمراقبت و زیبایی
26چشمه هنر32261057اصفهانصنايع پوشاك
27وحيد36258174اصفهانامور مالی و بازرگانی
28علمیران سپاهان32262914اصفهانامور مالی و بازرگانی
29لیا36616973اصفهانمراقبت و زیبایی
30ولتا3386959اصفهانبرق