نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1398/3/1

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1سادات34518719اصفهانصنايع پوشاك
2ساربان پایدار32651018اصفهانطلا و جواهرسازی
3نوژان35281981اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
4نوسال32601763اصفهانصنايع پوشاك
5نوین دوخت09139001924اصفهانصنايع پوشاك
6ساقدوش35680872اصفهانمراقبت و زیبایی
7نیشکر35679036اصفهانخدمات تغذيه اي
8نیک رو 34376004اصفهانمراقبت و زیبایی
9لاجورد34420888اصفهانصنايع پوشاك
10سامانه گستر کاوشگزان32672753اصفهانساختمان
11نیک سان36243688اصفهانصنايع پوشاك
12نیک ناز37850946اصفهانصنايع پوشاك
13لاله اصفهان32289605اصفهانمراقبت و زیبایی
14سامه 32316906اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
15لاوین 32661221اصفهانمراقبت و زیبایی
16نيكان32615372اصفهانمراقبت و زیبایی
17نیکبخت34723830اصفهانصنايع پوشاك
18جویندگان هنر35262976اصفهانصنايع پوشاك
19نیکرخ32615372اصفهانمراقبت و زیبایی
20نیلگون 32352709اصفهانمراقبت و زیبایی
21نیلوفر صحرا37741183اصفهانخدمات تغذيه اي
22عقیق نو32259373اصفهانمراقبت و زیبایی
23جيران7386588کیشمراقبت و زیبایی
24واژه 37774506اصفهانخدمات آموزشی
25چشمک32665103اصفهانمراقبت و زیبایی
26سایه36813107بهارستانمراقبت و زیبایی
27چشمه هنر32261057اصفهانصنايع پوشاك
28وحيد36258174اصفهانامور مالی و بازرگانی
29علمیران سپاهان32262914اصفهانامور مالی و بازرگانی
30لیا36616973اصفهانمراقبت و زیبایی