نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/11/3

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1نیک ناز37850946اصفهانصنايع پوشاك
2لاله اصفهان32289605اصفهانمراقبت و زیبایی
3سامه 32316906اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
4لاوین 32661221اصفهانمراقبت و زیبایی
5نيكان32615372اصفهانمراقبت و زیبایی
6نيكبخت34723830اصفهانصنايع پوشاك
7جویندگان هنر35262976اصفهانصنايع پوشاك
8نیکرخ32615372اصفهانمراقبت و زیبایی
9نیلگون 32352709اصفهانمراقبت و زیبایی
10نیلوفر صحرا37741183اصفهانخدمات تغذيه اي
11عقیق نو32259373اصفهانمراقبت و زیبایی
12جيران7386588کیشمراقبت و زیبایی
13واژه 37774506اصفهانخدمات آموزشی
14چشمک32665103اصفهانمراقبت و زیبایی
15سایه36813107بهارستانمراقبت و زیبایی
16چشمه هنر32261057اصفهانصنايع پوشاك
17وحيد36258174اصفهانامور مالی و بازرگانی
18علمیران سپاهان32262914اصفهانامور مالی و بازرگانی
19لیا36616973اصفهانمراقبت و زیبایی
20ولتا3386959اصفهانبرق
21چهره آرا32608262اصفهانمراقبت و زیبایی
22چهره پردازان3329050اصفهانمراقبت و زیبایی
23چهره ها36289155اصفهانمراقبت و زیبایی
24ونوس نو36619380اصفهانمراقبت و زیبایی
25چهلستون32212711اصفهانهنرهای تجسمی
26وهاب 35512488اصفهانصنايع پوشاك
27هامون33363220اصفهانمراقبت و زیبایی
28غزل نمونه35568450اصفهانصنايع پوشاك
29هاوین32208713اصفهانمراقبت و زیبایی
30غنچه32367390اصفهانصنايع پوشاك