نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1398/3/1

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1نیک سان36243688اصفهانصنايع پوشاك
2نیک ناز37850946اصفهانصنايع پوشاك
3لاله اصفهان32289605اصفهانمراقبت و زیبایی
4سامه 32316906اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
5لاوین 32661221اصفهانمراقبت و زیبایی
6نيكان32615372اصفهانمراقبت و زیبایی
7نیکبخت34723830اصفهانصنايع پوشاك
8جویندگان هنر35262976اصفهانصنايع پوشاك
9نیکرخ32615372اصفهانمراقبت و زیبایی
10نیلگون 32352709اصفهانمراقبت و زیبایی
11نیلوفر صحرا37741183اصفهانخدمات تغذيه اي
12عقیق نو32259373اصفهانمراقبت و زیبایی
13جيران7386588کیشمراقبت و زیبایی
14واژه 37774506اصفهانخدمات آموزشی
15چشمک32665103اصفهانمراقبت و زیبایی
16سایه36813107بهارستانمراقبت و زیبایی
17چشمه هنر32261057اصفهانصنايع پوشاك
18وحيد36258174اصفهانامور مالی و بازرگانی
19علمیران سپاهان32262914اصفهانامور مالی و بازرگانی
20لیا36616973اصفهانمراقبت و زیبایی
21ولتا33350575اصفهانبرق
22چهره آرا32608262اصفهانمراقبت و زیبایی
23چهره پردازان3329050اصفهانمراقبت و زیبایی
24چهره ها36289155اصفهانمراقبت و زیبایی
25بانو کاظمی35222670اصفهانمراقبت و زیبایی
26چهلستون32212711اصفهانهنرهای تجسمی
27وهاب 35512488اصفهانصنايع پوشاك
28هامون33363220اصفهانمراقبت و زیبایی
29غزل نمونه35568450اصفهانصنايع پوشاك
30هاوین32208713اصفهانمراقبت و زیبایی