نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1398/3/1

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1نیلوفر صحرا37741183اصفهانخدمات تغذيه اي
2عقیق نو32259373اصفهانمراقبت و زیبایی
3جيران7386588کیشمراقبت و زیبایی
4واژه 37774506اصفهانخدمات آموزشی
5چشمک32665103اصفهانمراقبت و زیبایی
6سایه36813107بهارستانمراقبت و زیبایی
7چشمه هنر32261057اصفهانصنايع پوشاك
8وحيد36258174اصفهانامور مالی و بازرگانی
9علمیران سپاهان32262914اصفهانامور مالی و بازرگانی
10لیا36616973اصفهانمراقبت و زیبایی
11ولتا33350575اصفهانبرق
12چهره آرا32608262اصفهانمراقبت و زیبایی
13چهره پردازان3329050اصفهانمراقبت و زیبایی
14چهره ها36289155اصفهانمراقبت و زیبایی
15بانو کاظمی35222670اصفهانمراقبت و زیبایی
16چهلستون32212711اصفهانهنرهای تجسمی
17وهاب 35512488اصفهانصنايع پوشاك
18هامون33363220اصفهانمراقبت و زیبایی
19غزل نمونه35568450اصفهانصنايع پوشاك
20هاوین32208713اصفهانمراقبت و زیبایی
21غنچه32367390اصفهانصنايع پوشاك
22حضرت فاطمه زهرا35229469اصفهانصنايع پوشاك
23حقیقت نژاد37712157اصفهانصنايع پوشاك
24هما32282638اصفهانهنرهای تجسمی
25همایون نو32204919اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
26سبزه ناز37853985اصفهانمراقبت و زیبایی
27غنچه ناز 36815015بهارستانمراقبت و زیبایی
28ماه36623249اصفهانخدمات تغذيه اي
29هنرپژوه34470007اصفهانصنايع پوشاك
30سپاهان تکنیک34358151اصفهانفناوری اطلاعات