نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/7/27

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1نيك سان36243688اصفهانصنايع پوشاك
2نیک ناز37850946اصفهانصنايع پوشاك
3لاله اصفهان32289605اصفهانمراقبت و زیبایی
4سامه 32316906اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
5لاوین 32661221اصفهانمراقبت و زیبایی
6نيكان32615372اصفهانمراقبت و زیبایی
7نيكبخت34723830اصفهانصنايع پوشاك
8جویندگان هنر1222222222اصفهانصنايع پوشاك
9نیکرخ32615372اصفهانمراقبت و زیبایی
10نیلگون 32352709اصفهانمراقبت و زیبایی
11نيلوفر صحرا37741183اصفهانخدمات آموزشی
12سایا33343776اصفهانصنايع پوشاك
13نيمرخ37773418اصفهانمراقبت و زیبایی
14عقیق نو32259373اصفهانمراقبت و زیبایی
15جيران7386588کیشمراقبت و زیبایی
16چشمان سیاه 34512391اصفهانمراقبت و زیبایی
17واژه 37774506اصفهانبهداشت و ایمنی
18چشمک32665103اصفهانمراقبت و زیبایی
19سایه36813107بهارستانمراقبت و زیبایی
20چشمه هنر32261057اصفهانصنايع پوشاك
21وحيد36258174اصفهانامور مالی و بازرگانی
22علمیران سپاهان32262914اصفهانامور مالی و بازرگانی
23لیا36616973اصفهانمراقبت و زیبایی
24ولتا3386959اصفهانبرق
25چهره آرا32608262اصفهانمراقبت و زیبایی
26وليعصر7781995اصفهانصنايع پوشاك
27چهره پردازان3329050اصفهانمراقبت و زیبایی
28چهره ها36289155اصفهانمراقبت و زیبایی
29ونوس نو36619380اصفهانمراقبت و زیبایی
30چهلستون32212711اصفهانهنرهای تجسمی