نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/11/3

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1عقیق نو32259373اصفهانمراقبت و زیبایی
2جيران7386588کیشمراقبت و زیبایی
3واژه 37774506اصفهانخدمات آموزشی
4چشمک32665103اصفهانمراقبت و زیبایی
5سایه36813107بهارستانمراقبت و زیبایی
6چشمه هنر32261057اصفهانصنايع پوشاك
7وحيد36258174اصفهانامور مالی و بازرگانی
8علمیران سپاهان32262914اصفهانامور مالی و بازرگانی
9لیا36616973اصفهانمراقبت و زیبایی
10ولتا3386959اصفهانبرق
11چهره آرا32608262اصفهانمراقبت و زیبایی
12چهره پردازان3329050اصفهانمراقبت و زیبایی
13چهره ها36289155اصفهانمراقبت و زیبایی
14ونوس نو36619380اصفهانمراقبت و زیبایی
15چهلستون32212711اصفهانهنرهای تجسمی
16وهاب 35512488اصفهانصنايع پوشاك
17هامون33363220اصفهانمراقبت و زیبایی
18غزل نمونه35568450اصفهانصنايع پوشاك
19هاوین32208713اصفهانمراقبت و زیبایی
20غنچه32367390اصفهانصنايع پوشاك
21حضرت فاطمه زهرا35229469اصفهانصنايع پوشاك
22حقیقت نژاد37712157اصفهانصنايع پوشاك
23هما32282638اصفهانهنرهای تجسمی
24همایون نو32204919اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
25سبزه ناز37807811اصفهانمراقبت و زیبایی
26غنچه ناز 36815015بهارستانمراقبت و زیبایی
27ماه36623249اصفهانخدمات تغذيه اي
28هنرپژوه34470007اصفهانصنايع پوشاك
29سپاهان تکنیک34358151اصفهانفن­اوری اطلاعات
30هنرجو33801813اصفهانجوشکاری و بازرسی جوش