نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/4/2

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشینام حرفهجزئیات
1نيك سان36243688اصفهانصنايع پوشاكنازک دوز زنانه درجه 2*
2نیک ناز37850946اصفهانصنايع پوشاكنازک دوز زنانه درجه 2*
3لاله اصفهان32289605اصفهانمراقبت و زیباییارایشگر موی زنانه *
4سامه32316906اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)پته دوز(فطه دوزی یا سلسله دوزی)
5لاوین 32661221اصفهانمراقبت و زیباییپیرایشگر موی زنانه *
6نيكان32615372اصفهانمراقبت و زیباییآرایش و پیرایش زنانه
7نيكبخت34723830اصفهانصنايع پوشاكبچه گانه و دخترانه دوز *
8جویندگان هنر1222222222اصفهانصنايع پوشاكنازک دوز زنانه درجه 2*
9نیکرخ32615372اصفهانمراقبت و زیباییپیرایشگر موی زنانه *
10نیلگون 32352709اصفهانمراقبت و زیباییکار بر مواد شیمیایی در آرایش زنانه
11نيلوفر صحرا7779572اصفهانخدمات آموزشیمدیریت و برنامه ریزی امور خانواده *
12سایا33343776اصفهانصنايع پوشاكکاپشن دوز (کار و دانش)
13نيمرخ37773418اصفهانمراقبت و زیباییکار بر مواد شیمیایی در آرایش زنانه
14عقیق نو32259373اصفهانمراقبت و زیباییپیرایشگر موی زنانه
15جيران7386588کیشمراقبت و زیباییارایشگر موی زنانه *
16چشمان سیاه 34512391اصفهانمراقبت و زیباییارایش و پیرایش زنانه
17واژه 37774506اصفهانبهداشت و ایمنیبکارگیری HSE در صنایع (مقدماتی)
18چشمک32665103اصفهانمراقبت و زیباییپیرایشگر ابرو و صورت زنانه *
19سایه36813107بهارستانمراقبت و زیباییمتعادل ساز چهره زنانه ( ارایش صورت ) *
20چشمه هنر32261057اصفهانصنايع پوشاكنازک دوز زنانه درجه 2
21وحيد36258174اصفهانامور مالی و بازرگانیحسابدار عمومی مقدماتی (کار و دانش)
22علمیران سپاهان32262914اصفهانامور مالی و بازرگانیحسابدار حقوق و دستمزد *
23لیا36616973اصفهانمراقبت و زیباییکار بر مواد شیمیایی در آرایش زنانه
24ولتا3386959اصفهانبرقبرقکار صنعتی درجه 2 (کار و دانش)
25چهره آرا32608262اصفهانمراقبت و زیباییکار بر مواد شیمیایی در آرایش زنانه
26وليعصر7781995اصفهانصنايع پوشاكبچه گانه و دخترانه دوز *
27چهره پردازان3329050اصفهانمراقبت و زیباییکلاه گیس باف با موی طبیعی زنانه *
28چهره ها36289155اصفهانمراقبت و زیباییکلاه گیس باف با موی طبيعي (زنانه )
29ونوس نو36619380اصفهانمراقبت و زیباییپیرایشگر ابرو و صورت زنانه *
30چهلستون32212711اصفهانهنرهای تجسمی نقاش سیاه قلم