نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/7/27

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1نيلوفر صحرا37741183اصفهانخدمات آموزشی
2سایا33343776اصفهانصنايع پوشاك
3نيمرخ37773418اصفهانمراقبت و زیبایی
4عقیق نو32259373اصفهانمراقبت و زیبایی
5جيران7386588کیشمراقبت و زیبایی
6چشمان سیاه 34512391اصفهانمراقبت و زیبایی
7واژه 37774506اصفهانبهداشت و ایمنی
8چشمک32665103اصفهانمراقبت و زیبایی
9سایه36813107بهارستانمراقبت و زیبایی
10چشمه هنر32261057اصفهانصنايع پوشاك
11وحيد36258174اصفهانامور مالی و بازرگانی
12علمیران سپاهان32262914اصفهانامور مالی و بازرگانی
13لیا36616973اصفهانمراقبت و زیبایی
14ولتا3386959اصفهانبرق
15چهره آرا32608262اصفهانمراقبت و زیبایی
16وليعصر7781995اصفهانصنايع پوشاك
17چهره پردازان3329050اصفهانمراقبت و زیبایی
18چهره ها36289155اصفهانمراقبت و زیبایی
19ونوس نو36619380اصفهانمراقبت و زیبایی
20چهلستون32212711اصفهانهنرهای تجسمی
21وهاب 35512488اصفهانصنايع پوشاك
22هامون33363220اصفهانمراقبت و زیبایی
23غزل نمونه35568450اصفهانصنايع پوشاك
24هاوین32208713اصفهانمراقبت و زیبایی
25غنچه32367390اصفهانصنايع پوشاك
26هدیه03117809875اصفهانمراقبت و زیبایی
27حضرت فاطمه زهرا35229469اصفهانصنايع پوشاك
28حقیقت نژاد37712157اصفهانصنايع پوشاك
29هما32282638اصفهانهنرهای تزئینی
30همایون نو32204919اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)