نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1398/3/1

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1ولتا33350575اصفهانبرق
2چهره آرا32608262اصفهانمراقبت و زیبایی
3چهره پردازان3329050اصفهانمراقبت و زیبایی
4چهره ها36289155اصفهانمراقبت و زیبایی
5بانو کاظمی35222670اصفهانمراقبت و زیبایی
6چهلستون32212711اصفهانهنرهای تجسمی
7وهاب 35512488اصفهانصنايع پوشاك
8هامون33363220اصفهانمراقبت و زیبایی
9غزل نمونه35568450اصفهانصنايع پوشاك
10هاوین32208713اصفهانمراقبت و زیبایی
11غنچه32367390اصفهانصنايع پوشاك
12حضرت فاطمه زهرا35229469اصفهانصنايع پوشاك
13حقیقت نژاد37712157اصفهانصنايع پوشاك
14هما32282638اصفهانهنرهای تجسمی
15همایون نو32204919اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
16سبزه ناز37853985اصفهانمراقبت و زیبایی
17غنچه ناز 36815015بهارستانمراقبت و زیبایی
18ماه36623249اصفهانخدمات تغذيه اي
19هنرپژوه34470007اصفهانصنايع پوشاك
20سپاهان تکنیک34358151اصفهانفناوری اطلاعات
21هنرجو33801813اصفهانجوشکاری و بازرسی جوش
22ماهپوش09132012084اصفهانصنايع پوشاك
23هنر نوین34584845اصفهانمراقبت و زیبایی
24ماه چهره34342115اصفهانمراقبت و زیبایی
25خوب چهره36242159اصفهانمراقبت و زیبایی
26فدك32687120اصفهانصنايع پوشاك
27به آیین32679003اصفهانفناوری اطلاعات
28ماهان سیستم 37767225اصفهانفناوری اطلاعات
29هوشمندی 36614046اصفهانمراقبت و زیبایی
30ماهتا32225730اصفهانصنايع پوشاك