نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/11/3

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1چهره آرا32608262اصفهانمراقبت و زیبایی
2چهره پردازان3329050اصفهانمراقبت و زیبایی
3چهره ها36289155اصفهانمراقبت و زیبایی
4ونوس نو36619380اصفهانمراقبت و زیبایی
5چهلستون32212711اصفهانهنرهای تجسمی
6وهاب 35512488اصفهانصنايع پوشاك
7هامون33363220اصفهانمراقبت و زیبایی
8غزل نمونه35568450اصفهانصنايع پوشاك
9هاوین32208713اصفهانمراقبت و زیبایی
10غنچه32367390اصفهانصنايع پوشاك
11حضرت فاطمه زهرا35229469اصفهانصنايع پوشاك
12حقیقت نژاد37712157اصفهانصنايع پوشاك
13هما32282638اصفهانهنرهای تجسمی
14همایون نو32204919اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
15سبزه ناز37807811اصفهانمراقبت و زیبایی
16غنچه ناز 36815015بهارستانمراقبت و زیبایی
17ماه36623249اصفهانخدمات تغذيه اي
18هنرپژوه34470007اصفهانصنايع پوشاك
19سپاهان تکنیک34358151اصفهانفن­اوری اطلاعات
20هنرجو33801813اصفهانجوشکاری و بازرسی جوش
21ماهپوش09132012084اصفهانصنايع پوشاك
22هنر نوین34584845اصفهانمراقبت و زیبایی
23ماه چهره34342115اصفهانمراقبت و زیبایی
24خوب چهره36242159اصفهانمراقبت و زیبایی
25فدك32687120اصفهانصنايع پوشاك
26به آیین32679003اصفهانفن­اوری اطلاعات
27ماهان سیستم 37767225اصفهانفن­اوری اطلاعات
28هوشمندی 36614046اصفهانمراقبت و زیبایی
29ماهتا32225730اصفهانصنايع پوشاك
30خوشه 36268182اصفهانمراقبت و زیبایی