نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/7/27

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1وحيد36258174اصفهانامور مالی و بازرگانی
2علمیران سپاهان32262914اصفهانامور مالی و بازرگانی
3لیا36616973اصفهانمراقبت و زیبایی
4ولتا3386959اصفهانبرق
5چهره آرا32608262اصفهانمراقبت و زیبایی
6وليعصر7781995اصفهانصنايع پوشاك
7چهره پردازان3329050اصفهانمراقبت و زیبایی
8چهره ها36289155اصفهانمراقبت و زیبایی
9ونوس نو36619380اصفهانمراقبت و زیبایی
10چهلستون32212711اصفهانهنرهای تجسمی
11وهاب 35512488اصفهانصنايع پوشاك
12هامون33363220اصفهانمراقبت و زیبایی
13غزل نمونه35568450اصفهانصنايع پوشاك
14هاوین32208713اصفهانمراقبت و زیبایی
15غنچه32367390اصفهانصنايع پوشاك
16هدیه03117809875اصفهانمراقبت و زیبایی
17حضرت فاطمه زهرا35229469اصفهانصنايع پوشاك
18حقیقت نژاد37712157اصفهانصنايع پوشاك
19هما32282638اصفهانهنرهای تزئینی
20همایون نو32204919اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
21سبزه ناز37807811اصفهانمراقبت و زیبایی
22غنچه گل5578754اصفهانمراقبت و زیبایی
23غنچه ناز36815015بهارستانمراقبت و زیبایی
24هنر آرا4513648اصفهانصنايع پوشاك
25ماه36623249اصفهانخدمات تغذيه اي
26هنرپژوه34470007اصفهانصنايع پوشاك
27سپاهان تکنیک34358151اصفهانفن­اوری اطلاعات
28هنرجو33801813اصفهانجوشکاری و بازرسی جوش
29فتن36302894اصفهانمراقبت و زیبایی
30ماهپوش09132012084اصفهانصنايع پوشاك