نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/11/3

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1حضرت فاطمه زهرا35229469اصفهانصنايع پوشاك
2حقیقت نژاد37712157اصفهانصنايع پوشاك
3هما32282638اصفهانهنرهای تجسمی
4همایون نو32204919اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
5سبزه ناز37807811اصفهانمراقبت و زیبایی
6غنچه ناز 36815015بهارستانمراقبت و زیبایی
7ماه36623249اصفهانخدمات تغذيه اي
8هنرپژوه34470007اصفهانصنايع پوشاك
9سپاهان تکنیک34358151اصفهانفن­اوری اطلاعات
10هنرجو33801813اصفهانجوشکاری و بازرسی جوش
11ماهپوش09132012084اصفهانصنايع پوشاك
12هنر نوین34584845اصفهانمراقبت و زیبایی
13ماه چهره34342115اصفهانمراقبت و زیبایی
14خوب چهره36242159اصفهانمراقبت و زیبایی
15فدك32687120اصفهانصنايع پوشاك
16به آیین32679003اصفهانفن­اوری اطلاعات
17ماهان سیستم 37767225اصفهانفن­اوری اطلاعات
18هوشمندی 36614046اصفهانمراقبت و زیبایی
19ماهتا32225730اصفهانصنايع پوشاك
20خوشه 36268182اصفهانمراقبت و زیبایی
21یاسا32609234اصفهانمراقبت و زیبایی
22فراسیستم32501388اصفهانامور مالی و بازرگانی
23ماهک32649286اصفهانمراقبت و زیبایی
24یسنا3371153اصفهانالکترونیک
25یکتاپرداز33363801اصفهانفن­اوری اطلاعات
26فرحانه 36816405بهارستانمراقبت و زیبایی
27يگانه32293188اصفهانصنايع پوشاك
28یلدا37751890اصفهانمراقبت و زیبایی
29دانش پژوهان34317270اصفهانصنايع خودرو
30متد32672813اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)