نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1398/3/1

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1غنچه32367390اصفهانصنايع پوشاك
2حضرت فاطمه زهرا35229469اصفهانصنايع پوشاك
3حقیقت نژاد37712157اصفهانصنايع پوشاك
4هما32282638اصفهانهنرهای تجسمی
5همایون نو32204919اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
6سبزه ناز37853985اصفهانمراقبت و زیبایی
7غنچه ناز 36815015بهارستانمراقبت و زیبایی
8ماه36623249اصفهانخدمات تغذيه اي
9هنرپژوه34470007اصفهانصنايع پوشاك
10سپاهان تکنیک34358151اصفهانفناوری اطلاعات
11هنرجو33801813اصفهانجوشکاری و بازرسی جوش
12ماهپوش09132012084اصفهانصنايع پوشاك
13هنر نوین34584845اصفهانمراقبت و زیبایی
14ماه چهره34342115اصفهانمراقبت و زیبایی
15خوب چهره36242159اصفهانمراقبت و زیبایی
16فدك32687120اصفهانصنايع پوشاك
17به آیین32679003اصفهانفناوری اطلاعات
18ماهان سیستم 37767225اصفهانفناوری اطلاعات
19هوشمندی 36614046اصفهانمراقبت و زیبایی
20ماهتا32225730اصفهانصنايع پوشاك
21خوشه 36268182اصفهانمراقبت و زیبایی
22یاسا32609234اصفهانمراقبت و زیبایی
23فراسیستم32501388اصفهانامور مالی و بازرگانی
24ماهک32649286اصفهانمراقبت و زیبایی
25یسنا3371153اصفهانالکترونیک
26یکتاپرداز33363801اصفهانفناوری اطلاعات
27فرحانه 36816405بهارستانمراقبت و زیبایی
28يگانه32293188اصفهانصنايع پوشاك
29یلدا37751890اصفهانمراقبت و زیبایی
30دانش پژوهان34317270اصفهانصنايع خودرو